🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Cirkev pod pojmom laici myslí všetkých veriacich v Krista, ktorí neprijali sviatostnú vysviacku. Takže laikom je rehoľný brat, rehoľná sestra, veriaci otecko, právnička, deduško v Petržalke či doktorandka na SAV-ke. Všetci okrem biskupov, kňazov a diakonov. Každý z nich zastáva dôležitú funkciu vo svojej práci, rodine či v škole, no sú dôležití aj pre Cirkev? Nie sú laici iba „čierni pasažieri“ užívajúci dary, ktoré do Cirkvi prinášajú kňazi či iné zasvätené osoby?

Odpoveď na túto otázku našťastie poskytuje Katechizmus Katolíckej Cirkvi, ktorý píše, že krst laikov VČLENIL do Krista. Laici teda nie sú „čiernymi pasažiermi“, ale plnohodnotnou a veľmi dôležitou súčasťou Cirkvi.

Každý laik má účasť na Kristovom KŇAZSKOM úrade. Každý laik sa môže svojimi skutkami, modlitbami, každodennou prácou, znášaním ťažkostí… stávať príjemnou obetou Bohu skrze Ježiša. Laici vďaka zbližovaniu sa s Bohom a svojim svätým počínaním posväcujú sám svet.

Každý laik má účasť na Kristovom PROROCKOM úrade. KKC píše, že Kristus vybavuje laikov zmyslom pre vieru a milosťou slova. Laici napĺňajú svoje prorocké poslanie najmä evanjelizáciou, keď vo svojej každodennosti prinášajú svedectvo o Bohu svojím životom a slovami.

Každý laik má účasť na Kristovom KRÁĽOVSKOM úrade. Ježiš nás svojou poslušnosťou až na smrť ustanovil za kráľov, ktorí majú dar kráľovskej slobody. Ustanovil nás za svojich spolupracovníkov, kráľov, ktorí môžu svojím svätým životom a sebazapieraním premáhať kráľovstvá hriechu, ktoré chcú zabrať územia našich sŕdc, a tým prinášať uzdravenie do celého sveta.

Drahý laik. Drahý kňaz, prorok a kráľ. Si dôležitý. Vďaka svojmu hľadaniu Božieho kráľovstva stojíš v prvej línii Cirkvi, ktorá kráča k dokonalej Pravde a Láske. Vďaka svojej vernej oddanosti v každodennosti prinášaš do sveta Božie posolstvo spásy. Tvoríš Cirkev, ktorá je aj vďaka tvojim darom podobná Kristovi. Drahý kňaz, prorok a kráľ, si vyslancom Krista, ktorý ťa posiela, aby si priniesol svetlo do temnôt. Si súčasťou obrovského Božieho dobrodružstva.

Kristína Cichová

Čo nám k tomu hovorí Katechizmus?

897 „Pod názvom laici sa tu rozumejú všetci veriaci v Krista okrem príslušníkov posvätného stavu a v Cirkvi schváleného rehoľného stavu, teda veriaci v Krista, ktorí – keďže krstom boli včlenení do Krista, boli ustanovení za Boží ľud, a svojím spôsobom dostali účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade – vykonávajú primerane svojmu stavu poslanie celého kresťanského ľudu v Cirkvi a vo svete.“