V dňoch 21. augusta až 27. augusta 2023 som sa zúčastnil na Letnej tomistickej škole v Ábelovej. Počas týchto siedmich ,,subtílnych“ dní každý z nás zatúžil po zjednotení duše s Bohom, ba povedal by som, že sa táto túžba stala reálnou skutočnosťou skrze prednášky, liturgiu a adoráciu, spoločenstvo a službu.

Naše sympózium otvoril brat Vavrinec prednáškou o Jánovi Krstiteľovi a funkcii krstu ako rituálnej očisty. Poukázal aj na potopu sveta v knihe Genezis ako na biblický predobraz krstu. V ďalšom príhovore priblížil deň Turíc v Skutkoch apoštolov, ktoré sú dôkazom naplnenia Kristovho prísľubu a svedectvom o univerzálnosti cirkvi. Záverečné prednášky venoval poslednej večeri u evanjelistu Lukáša a stretnutiu Ježiša s hriešnicou vo farizejovom dome. Afektívne pripomínanie toho, čo Boh urobil v našom živote, nás utvrdzuje v nádeji, že to isté spraví aj v budúcnosti. Táto biblická skúsenosť otvára naše srdce expanzívnej láske.

Brat Alan nás svojimi prednáškami posmelil, aby sme vstúpili svojím intelektom i srdcom do teológie priateľstva – dobrodružstva bez konca.

Brat Samuel nás s láskou poučil o dobrých a zlých návykoch, pričom prízvukoval: ,,Proti nerestiam sa bojuje odvrátením pozornosti rozumu skrze praktizovanie opačnej čnosti.“

Vo štvrtok večer sme si vypočuli prezentáciu sestry Márie o pôsobení dominikánok na Ukrajine. Byť autentickým – cnostným kresťanom znamená nezištne slúžiť druhým.

Počas LTŠ som veľmi ocenil každodennú liturgiu a  adoráciu. Stali sa vrcholom dňa a prostriedkom, ako o všetkom počutom uvažovať vo svojom srdci.

Každý deň sme zažívali spoločenstvo a službu v rôznych formách a  rovinách, za všetky spomeniem najmä kvízy, výlet po stopách Timravy, prechádzku s ružencom, prípravu kávy, výborné jedlo, službu v kuchyni, letné kino, hry, pozorovanie nočnej oblohy spoločne s lúčnymi koníkmi, tajnosnubné rozhovory, pomoc pri odstránení kliešťa, chrápanie jedného z bratov, kázanie, záverečné upratovanie a lúčenie.

Posledným bodom môjho rozplývania sa nad LTŠ je land-art a záverečný ceremoniál. Priznám sa, že sa mi na land-art veľmi nechcelo, až musel zakročiť môj mladší brat v Kristovi a pomohol mi zvíťaziť nad poobednou stagnáciou. Na tej lúke som objavil nepoznané! Zabalil som sa do Krista. Sestra Blažka, ďakujem!

Záverečný ceremoniál sa stal pre nás všetkých pripomienkou krstu a zároveň apelom vyjsť zo seba, prehlásiť smrť starobe hriechu a žiť život v novosti milosti.

Nech vám v tomto predsavzatí dobrý Boh pomáha. Majte sa čnostne a požehnane!

Pavol Grnáč