Drahí bratia a sestry dominikánskej rodiny,

dňa 18. júla 2023 oslávime 700. výročie svätorečenia nášho cteného brata svätého Tomáša Akvinského, učiteľa cirkvi , a 7. marca 2024 si pripomenieme 750. výročie jeho úmrtia. S vďačnosťou si pripomíname, že v roku 1974 svätý Pavol VI. napísal apoštolský denník Lumen Ecclesiae k 700. výročiu úmrtia anjelského učiteľa.

Aby sme ešte viac roznietili nášho ducha vďačnosti Pánovi, darcovi všetkých milostí, požiadali sme Svätú stolicu o udelenie plnomocných odpustkov pre riadne disponovaných veriacich, ktorí sa zúčastnia eucharistického slávenia organizovaného dominikánskou rodinou v našich kostoloch a školách pri významných príležitostiach jubilea ktorí sa budú podieľať na oslavách kanonizácie a úmrtia svätého Tomáša Akvinského, a pre veriacich, ktorí sa zúčastnia púte do kostolov, svätýň a oratórií pod jeho patronátom. Oslavy dvojakého jubilea budú prebiehať od 28. januára 2023 do 28. januára 2025. Prosíme o zabezpečenie nevyhnutných katechéz o význame odpustkov aj o podmienkach, ktoré predpísala svätá matka cirkev pre ich dôstojné prijatie.

Svätý Tomáš ako učiteľ cirkvi zostáva aj dnes pre nás vynikajúcim vzorom a majstrom. Ako poznamenal svätý Pavol VI., anjelský učiteľ považoval „vzťah medzi celým stvoreným poriadkom a poriadkom náboženských právd, a najmä kresťanského posolstva“ nie za protiklad, ale za určitý usporiadaný súlad: „Milosť neumenšuje prirodzenosť, ale privádza ju k naplneniu, zatiaľ čo prirodzenosť je podriadená milosti, rozum viere a ľudská láska láske Božej.“ (Teologická suma I, q. 1, a. 8 ad 2.) Navyše, vo vernosti svätému Dominikovi, ktorý buď hovoril s Bohom (modlitba) alebo o Bohu (kázanie), Tomáš vyložil, ako udržiavať v plodnom napätí kontemplatívny (t. j. štúdium a spoločná modlitba) a apoštolský rozmer nášho dominikánskeho života: „Lebo rovnako ako je lepšie osvecovať ako len svietiť, tak je lepšie rozdávať druhým plody kontemplácie ako iba kontemplovať. (Teologická suma II-II, q. 188, a. 6.) S vedomím tohto dôležitého rozmeru dominikánskej spirituality nám naše generálne kapituly pripomínajú, aby sme vždy zachovávali harmóniu a synergiu medzi naším dominikánskym životom a poslaním.

Kiež nás oslava dvojitého jubilea v živote svätého Tomáša nabáda, aby sme Bohu a cirkvi slúžili s veľkou oddanosťou a hlbokou pokorou, lebo Reginaldovi povedal: mihi videtur ut palea , „všetko, čo som napísal, sa mi javí ako slama“ – a aby sme na tomto svete nehľadali inú odmenu ako byť s Bohom, Domine, non nisi Te , „Pane, nič ako teba“.

Fr. Gerard Francisco Timoner III, OP

Magister Rádu