Téma na október

//Téma na október

List pozývajúci k zapojeniu sa do dynamickej prípravy  Synody zvolanej pápežom Františkom na tému „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“

Téma slávenia: V čase, keď úvaha nad obnovou evanjelizácie budí záujem celej Cirkvi, je dobrá príležitosť oživiť spoločne špecifický odkaz, ktorý si rehoľa sv. Dominika želá priniesť do srdca Cirkvi. Dominikánska tradícia môže prispieť pri vypracovávaní podkladov pre Synodu „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“ v dvoch oblastiach:

 • pomôcť identifikovať, čo by mohlo v evanjeliu a v tradícii Cirkvi  upútať mladých dneška
 • pomôcť identifikovať z bohatstva apoštolských a profesionálnych činností vo oblasti problematiky  mladých ľudí prostriedky, ktorými sa dajú ľahšie pritiahnuť (k Bohu, k Cirkvi).

Biblický text: Mt 5,1 – 7,29

Text na reflexiu: Bruno Cadoré: Bruno Cadoré: List pozývajúci k zapojeniu sa do dynamickej prípravy  Synody zvolanej pápežom Františkom na tému „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“

V Ríme dňa 20. júna 2017

 

Provinciálom, priorkám dominikánskych kláštorov, medzinárodným predstaviteľom laických bratstiev, kňazským bratstvám, sekulárnym dominikánskym inštitútom a hnutiu dominikánskej mládeže, ako aj generálnym predstaveným dominikánskych apoštolských kongregácií

 

List pozývajúci k zapojeniu sa do dynamickej prípravy

Synody zvolanej pápežom Františkom na tému

„Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“

Prot 50/17/383 Listy Reholi

 

Drahí bratia a sestry vo sv. Dominikovi,

Ako viete, sv. Otec František zvolal biskupskú Synodu na tému „Mladí ľudia, viera a rozpoznávanie povolania“. Bude sa konať v októbri 2018. Týmto listom, adresovaným jednotlivým predstaviteľom, by som chcel pozvať celú Rehoľu, bratov, mníšky, laikov, sestry a členov dominikánskej rodiny, aby sa zúčastnili na procese prípravy tejto Synody a tým odpovedali na pozvanie pápeža adresované všetkým mladým (od 16 do 29 rokov), pripraviť s ním túto Synodu.

Tento list je súčasťou perspektívy, odhalenej závermi Kongresu, ktorý ukončil Jubileum (Rím, 18-21. január 2017; List z 25. marca 2017, Prot 50/17/225 List Reholi). List reholi vlastne zachytil tému oblasti mladých ako jednu z tých, ktorá v dynamike obnovovania kazateľského poslania Rehole by mala byť prioritou a príležitosťou na obnovu nášho kázania, posilňovaním spolupráce v rámci dominikánskej rodiny.

Výzva na synodálny prístup zasvätený evanjelizácii

Synoda 2018 je súčasťou dynamiky otvorenej na Synode venovanej „Novej evanjelizácii a šíreniu viery“, po ktorej pápež František zverejnil Apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudium, nasledovanú dvomi Synodami venovanými téme „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“. Táto dynamika púta pozornosť našej Rehole, úplne zasvätenej evanjelizácii Božieho slova v súlade s bulou pápeža Honória III. zo 4. februára 1221.

Toto je dôvod, prečo som si ihneď po oznámení témy Synody vyžiadal audienciu u kardinála Baldisseriho, generálneho sekretára Biskupskej Synody, na ktorú som išiel spolu s bratom Orlandom Ruedom, sóciom pre apoštolský život. Bola to príležitosť informovať sa vopred o príprave Synody, o ktorej nám kardinál povedal, že všetci sú pozvaní sa jej zúčastniť, obzvlášť mladí ľudia. Odvtedy bol už publikovaný Prípravný dokument[1]. Počas prezentovania dokumentu tlači bolo toto pozvanie mladých veľmi zdôrazňované: nejedná sa len o to klásť si otázku, ako sprevádzať mladých pri rozpoznávaní voľby života vo svetle Evanjelia, ale tiež, ako počuť ich životné želania a plány, ako aj ťažkosti, ktoré ich môžu stretnúť na ceste ich aktívnej služby spoločnosti. Vo svojom Liste mladým ľuďom pápež František ešte pripomína, citujúc regulu sv. Benedikta (Regula III, 3), že toto počúvanie je súčasťou tradície Cirkvi a má teologických charakter.

Okrem kresťanského rozmeru tém, dokument zdôrazňuje fakt, že cieľom Synody je stretnúť všetkých mladých, veriacich aj neveriacich, blízkych Cirkvi alebo nie, trvajúc na tom, že všetci sú pozvaní k životu a k láske, ako aj to, že všetci čakajú na sprevádzanie pri ich voľbe života.

Na májové stretnutie generálnej rady, generálnych promótorov a koordinátorov DSI (stretnutie sa koná pri príležitosti každého plenárneho zasadnutia rady) bol pozvaný Mgr. Fabio Fabene zo stáleho sekretariátu biskupskej synody, ktorý nám predstavil prípravný proces synody, zahŕňajúci tri etapy: počúvať mladých, interpretovať fakty z pohľadu rozpoznávania a povolávania, otvoriť cesty k spoločnému napredovaniu. Na začiatku boli oslovené odpovedať na dotazník z prípravného dokumentu konferencie biskupov a rehoľníkov. V júni bude spustená webová stránka, ktorá ponúka možnosť mladým ľuďom aktívne sa zúčastniť na tomto „prieskume“.  Na základe všetkých odpovedí bude vypracovaný pracovný dokument ako podklad pre úvahy na Synode.

Počas stretnutia, Mgr. Fabene zdôraznil dve témy, ku ktorým by, podľa jeho názoru, mohla predovšetkým prispieť  dominikánska tradícia: identifikovať, čo by mohlo v Evanjeliu a v tradícii Cirkvi  upútať mladých dneška; identifikovať z bohatstva našich apoštolských a profesionálnych záväzkov vo svete mladých ľudí prostriedky, ktorými sa dajú ľahšie pritiahnuť.

Synoda s mladými: projekt pre dominikánsku komunitu kázania

Ako odpoveď na toto pozvanie sa nám zdalo primerané využiť príležitosť tejto Synody na aktiváciu línie apoštolskej angažovanosti naznačenej naším nedávnym Kongresom ako prioritou v dynamike upevňovania dominikánskej rodiny prostredníctvom samotného kázania. V tomto duchu Vám navrhujem dať tejto téme prioritné miesto v nasledujúcich rokoch.V skutočnosti Kongres o poslaní Rehole, slávený na konci jubilejného roku, zdôraznil na jednej strane veľký počet bratov, sestier a laikov angažovaných v oblasti mladých (svet výchovný, univerzitný, pracovný a sociálny, pozornosť miestam kde je nepokoj vo svete, kde sú mladí často prvými obeťami…) a na druhej strane, že tieto rôzne záväzky nepochybne otvárajú veľa možností na ďalšie posilnenie spolupráce a jednoty v celej reholi a dominikánskej rodine.

Okrem toho, naše rozmanité apoštolské záväzky nám umožňujú veľmi jasne vnímať, ako mladí ľudia, v ich rozličnosti na celom svete, patria medzi prvých, ktorí odhaľujú veľmi veľké zmeny, ktoré dnes ovplyvňujú spoločnosti a kultúry: ťažkosti s presunom ľudí, interkulturalita, ktorá formuje jednotlivcov ako aj komunity, obavy o budúcnosť a nadšenie pre budúcnosť, nutná reorganizácia demokratických procesov, aby každý jeden mal „hlas na kapitule“ pri príprave spoločného sveta ponúkaného všetkým, snahu o väčšie a silnejšie spoločenstvo medzi jednotlivcami a národmi…

Kvôli všetkým týmto dôvodom, v čase, keď úvaha nad obnovou evanjelizácie budí záujem celej Cirkvi, zdá sa mi,  že je to tiež dobrá príležitosť oživiť spoločne tento špecifický odkaz, ktorý si rehoľa sv. Dominika želá priniesť do srdca Cirkvi: Cirkev sa stáva tým, čím je, keď sa sama stavia do pozície ohlasovania dobrej zvesti Božieho Kráľovstva, „v stave neustáleho kázania“, dalo by sa povedať.

Aplikujúc toto presvedčenie v oblasti mladých, zdá sa mi, že rehoľa by mohla byť naozaj veľkým prínosom, hlavne pre synodálnu  dynamiku otvorenú pápežom Františkom.

V tejto súvislosti vám dnes píšem a pozývam všetkých členov rehole, aby sa zúčastnili svojím príspevkom na budúcej synode. Máme pre vás viacero návrhov.

Žiadame provinciálov, priorky dominikánskych kláštorov, medzinárodných predstaviteľov laických bratstiev, kňazských bratstiev, dominikánskych sekulárnych inštitútov a hnutia dominikánskej mládeže, ako aj generálne predstavené dominikánskych apoštolských kongregácií, aby toto pozvanie rozposlali ďalej, tým našim sestrám a bratom, ktorí sa angažujú v apoštoláte s mladými od 16 do 29 rokov. Cieľom je podporovať u mladých ich osobnú účasť na tomto synodálnom procese.

Kázať s mladými ľuďmi

Tu je niekoľko krokov, ktoré navrhujeme bratom, sestrám a laikom, aby sa zúčastnili na tomto „projekte dominikánskej rodiny“.

1/ Pozvať (a podporovať) mladých, s ktorými pracujú, oboznámiť sa s prípravným dokumentom, zúčastňovať sa na stretnutiach a úvahách o téme v ich kostoloch, prispievať návrhmi do prípravy pracovného dokumentu Synody, aby skutočnosť nádejí a záujmov mladých bola uvedená v záverečnej úvahe Synody. Za týmto účelom bude v priebehu mesiaca jún otvorená webová stránka pre mladých a ich myšlienky.

2/ V rámci toho vás pozývam, aby ste boli aktívni pri uskutočňovaní záväzku rehole, počúvať Božie slovo, zakoreňovať reflexiu v tradícii, hľadať pravdu v dialógu s ostatnými, ktorí hľadajú poznanie, v súcite s výzvami prichádzajúcimi z nepokojného sveta, v želaní spasiť svet. Z tohto pohľadu bude dôležité brať do úvahy početné skúsenosti bratov a sestier s mladými ľuďmi, ktorí sú nútení žiť v situáciách veľkej neistoty a krehkosti na mnohých miestach sveta.

3/ Na stránke Sekretariátu Synody budú mať mladí možnosť odpovedať na ponúknutý dotazník (www.sinodogiovanni2018.va). Nechceme veľa pridávať do tohto prieskumu.

Čoskoro však ponúkneme priestor na diskusiu na našom webe (www.op.org). Myslíme si, že niektoré špecifické témy dominikánskej tradície by mohli oživiť rozhovory bratov, sestier a laikov rehole s mladými:

 • Mládež – akým spôsobom ste mali možnosť prispievať k hlásaniu dobrej zvesti Božieho kráľovstva?
 • Môžeme spolu identifikovať prvky Dobrej zvesti a tradície Cirkvi, ktoré by mohli byť „najatraktívnejšie“ pre dnešnú mládež? Tak ako Dominik chcel dať seba do Ježišovej školy, keď zhromaždil apoštolov a poslal ich do miest a dedín hlásať dobrú zvesť Kráľovstva, ako by sa mladí, ich vlastným spôsobom, mohli pridať do tohto pohybu?
 • Na základe vašich znalostí a spolupráce s bratmi, laikmi alebo dominikánskymi sestrami, aké nové projekty evanjelizácie by boli pre vás zaujímavé? Aké druhy reči (slovo, médiá, postoje, atď.) by mohli najlepšie korešpondovať s tvorivosťou mladých pri hlásaní Dobrej zvesti?
 • Ako by mala, podľa vás, Rehoľa kazateľov prispieť k tomu, aby Cirkev bola bližšie k mladým vašej generácie?
 • Ako môžu byť miesta, kde sa uskutočňuje výchovný proces, a na ktorých sa toľko sestier a bratov angažuje, súčasťou synodálnej úvahy na jednej strane, a na druhej strane súčasťou obnoveného „rozhovoru“ s mladými, ktorý chce Cirkev podporovať?
 • Podľa vás, ktoré prvky vlastné dominikánskej tradície by mohli byť predovšetkým využité pri hlásaní Dobrej zvesti mladým vašej generácie, hlavne tým, ktorí sú Cirkvi vzdialení?

Musíme si uvedomiť, že hlavná myšlienka projektu, ktorý vám tu prezentujem, nie je nejaká úvaha o „našej pastorácii mladých“, ale skôr spôsob ako rozpoznať a podporovať schopnosť samotných mladých byť aktívnymi pri obnove evanjelizácie. To je jedno z bohatstiev rôznorodých chariziem v Cirkvi: nebyť „majetkom“ tých, ktorí ich založili, ale byť ponúknutí životu Cirkvi vo svete, ako takej. Rehoľa kazateľov bola založená na charizme kázania a je na nej, dnes viac ako kedykoľvek predtým, ponúknuť všetkým presvedčenie, že Cirkev sa stáva sama sebou v hlásaní dobrej zvesti Kráľovstva. Mladí ľudia, a spôsob ako osvetľovať veľkú rozmanitosť a bohatstvo svetov mladých vo svete,  sú príležitosťou uvedomiť si túto úlohu.

Toto pozvanie bude realizované a koordinované na webovej stránke rehole (www.op.org). Pozývame Vás, aby ste sa ho aktívne zúčastnili. Prvou aktívnou účasťou by mohlo byť odovzdanie komplexnej informácie, reflexie, svetectva sóciovi pre apoštolský život, ktoré by mohlo byť zdieľané s ostatnými z celej rehole. Vopred Vám ďakujeme za to, že ich pošlete na Generálnu kúriu do konca októbra 2017, aby obohatili nasledovné stretnutia sóciov a promótorov (apostolatus@curia.op.org). Nepôjde o to napísať dokument reholi, ale skôr v srdci rehole oživiť hnutie, aby mladí boli prvými aktérmi svojou účasťou na dynamickej štruktúre, ktorú vytvoril Stály sekretariát Synody na jednej strane, a svojim vlastným záväzkom pri ohlasovaní Evanjelia na druhej strane. A umožniť celej reholi, vyťažiť z tejto dynamiky „Synody s mladými“. V tomto zmysle, „Synoda s mladými ľuďmi“ bude predmetom špecifického projektu v Átriu, animovaného službou podpory komunikácie.

Teším sa z perspektívy toho, čo by mohlo byť spoločným projektom dominikánskeho kázania dnes a ubezpečujem vás o svojom bratskom priateľstve a spoločenstve v modlitbe a vďakyvzdaní.

 

Váš brat

Bruno Cadoré, O.P.

[1] Viacjazyčná verzia dokumentu: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm

Modlitba: Pane Ježišu, daj nám odvahu vznášať sa do výšin a unikať pokušeniam priemernosti. Učiň nás schopnými túžiť po najvznešenejších veciach s húževnatosťou a vytrvalosťou Pier Giorgia a radostne prijímať tvoje pozvanie ku svätosti.

Osloboď nás od strachu z neúspechu. Chceme byť tvojimi učeníkmi, preto ťa na jeho príhovor prosíme o silu, aby sme vytrvali na ceste k tebe. Amen.

Otázky na diskusiu:

 1. Ktoré prvky Dobrej zvesti a tradície Cirkvi, by mohli byť „najatraktívnejšie“ pre dnešnú mládež?
 2. Tak ako Dominik chcel dať seba do Ježišovej školy, keď zhromaždil apoštolov a poslal ich do miest a dedín hlásať dobrú zvesť Kráľovstva, ako by sa mladí, mohli pridať k ohlasovaniu Dobrej zvesti?
 3. Na základe vašich znalostí a spolupráce s bratmi alebo sestrami, aké nové projekty evanjelizácie by boli zaujímavé pre mladých pri hlásaní Dobrej zvesti?
 4. Ako by mala, Rehoľa kazateľov prispieť k tomu, aby Cirkev bola bližšie k mladým?
 5. Ako môžu byť miesta, kde sa uskutočňuje výchovný proces, súčasťou synodálnej úvahy na jednej strane, a na druhej strane súčasťou obnoveného „rozhovoru“ s mladými, ktorý chce Cirkev podporovať?
 6. Ktoré prvky, vlastné dominikánskej tradícii, by mohli byť predovšetkým využité pri hlásaní Dobrej zvesti mladým, hlavne tým, ktorí sú Cirkvi vzdialení?

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:06+01:002. októbra 2017|