Naše štúdium čerpá zo spoločnej a súkromnej modlitby. Jednou z hlavných čŕt nášho života je spoločné slávenie liturgie. Každý deň spoločne slávime obetu svätej omše a liturgiu hodín, a tak sa spolu s celou Cirkvou klaniame Najsvätejšej Trojici. Stretávame vtedy Boha, ktorý sa stal človekom, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, aby sme sa s ním mohli spojiť vo večnosti. Vďaka daru Eucharistie sa môžeme už teraz zúčastňovať na nebeskej hostine.

Počas osobnej modlitby rozjímame o tom, kto je Pravda sám, a poznávame Boha, človeka, svet a našu spásu. Tak ako sa náš Pán v noci dôverne rozprával s Otcom, aj svätý Dominik trávil noci v modlitbe a rozjímaní o tajomstvách Krista a pravdách viery. Aj naša myseľ sa do nich ponára, keď sa snažíme napodobňovať Pána Ježiša a sv. Dominika. Naše modlitby a kázanie sa spája a podporujú ho modlitby a skrytý kontemplatívny život našich klauzurovaných mníšok, ktoré sú modlitbou a pokáním pridružené k „svätému kázaniu“.