Podľa vôle samotného svätého Dominika nech je slávnostné a spoločné slávenie liturgie považované za jednu z hlavných úloh nášho povolania.

V liturgii, najmä v Eucharistii, sa sprítomňuje tajomstvo spásy. Bratia sa pri nej tohto tajomstva zúčastňujú, nazerajú na neho a pri kázaní ho zvestujú ľuďom, aby sa tak sviatosťami viery pričleňovali ku Kristovi.

(Z Knihy stanov a nariadení Rehole, č. 57)

Keďže nazeranie na Božské skutočnosti a dôverný rozhovor a stretnutie s Bohom sa má hľadať nielen vo slávení liturgie a v lectio divina (rozjímavom duchovnom čítaní), ale i v neustálej osobnej modlitbe, bratia nech túto modlitbu horlivo pestujú.

(Z Knihy stanov a nariadení Rehole, č. 66)

Aktualizujeme…