V posledných rokoch vznikajú mnohé organizácie či spolky, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Nejde len o chudobnejšie vrstvy obyvateľstva, ide aj o marginalizované skupiny, obete domáceho násilia a deti, ktoré sú dlhodobo hospitalizované v nemocnici. Niekedy sa nám môže zdať, že je takýchto organizácií až príliš veľa. Môžeme sa vtedy cítiť o niečo ukrátení. Máme pomáhať ľuďom naokolo, ale kto pomôže nám? Čo si tí ľudia nevedia pomôcť sami?

My ľudia, niekedy zvykneme zatvárať oči pred utrpením iného. Vidíme niekoho ležať na zemi a obídeme ho. Vidíme ako deti šikanujú na ihrisku iné dieťa a radšej odvrátime zrak. Vidíme s akou hrubosťou sa muž správa na ulici k žene, ale nespýtame sa tej ženy, či je všetko v poriadku. Je jednoduchšie nad tým nepremýšľať a nekaziť si deň. Je však takýto postoj správny?

Prorok Izaiáš hovorí: „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!“ (Iz 1,17) Pápež František niekoľkokrát vyzdvihoval milosrdenstvo ako hlavnú črtu Boha. Ak je Boh milosrdný ku všetkým ľuďom bez rozdielu, nemali by sme byť takí aj my? Veď sme predsa stvorení na Jeho obraz.

Bolo nám daných 14 skutkov milosrdenstva, ktoré sú akýmsi návodom na to, ako sa správať k ľuďom okolo nás. Myslime na to, že možno bude náš život jedinou Bibliou, ktorú si niektorí ľudia vo svojom živote prečítajú. Títo ľudia sa nebudú pozerať na to, ako pekne vieme rozprávať o Bohu, budú sa pozerať na to, ako sa správame k druhým.

Správajme sa k sebe navzájom tak, aby z nás mal náš Nebeský Otec radosť. Správajme sa tak, aby sme raz, keď budeme pred Pánom stáť, mohli povedať, že sme dávali piť smädným, navštevovali sme chorých, tešili sme zarmútených… Nikdy sa nedá robiť všetko, ale vždy sa dá robiť niečo. Sú to práve maličkosti, ktoré vedia pohnúť naším životom aj životom iných.

Filoména Ághová

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

1939 Princíp solidarity, označovaný aj ako „priateľstvo“ alebo „sociálna láska“, je priamou požiadavkou ľudského a kresťanského bratstva:
Omyl, „ktorý sa dnes tak veľmi a nebezpečne rozšíril, je zabúdanie na ten zákon ľudskej solidarity a lásky, ktorý vyžaduje spoločný pôvod a rovnosť rozumovej prirodzenosti všetkých ľudí, nech patria ku ktorémukoľvek národu, a prikazuje vykupiteľská obeta, ktorú priniesol Kristus Pán na oltári kríža svojmu nebeskému Otcovi na vykúpenie duší.“