🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Prečo Mária, keď môžem k Otcovi pristupovať rovno prostredníctvom Ježiša? Načo zbytočne chodiť okolo jasnej odpovede. Ježiš si skrátka prial, aby Jeho matka bola aj našou Matkou, a sám jej udelil tento titul z trónu kríža v posledných chvíľach svojho života na zemi. Ako si však môžeme byť istí tým, že je naozaj Matkou nás všetkých, Matkou Cirkvi, keď svoje slová Ježiš adresuje Jánovi?

Pod krížom stál okrem Márie a niekoľkých žien aj učeník, ktorého Ježiš miloval (porov. Jn 19, 25 – 26). Podľa tradície je týmto učeníkom apoštol Ján. Svätý Pavol píše, že Kristus miluje Cirkev (porov. Ef 5, 25). Ak je Ján pod krížom zástupcom Cirkvi, ktorú Ježiš miluje a osobitne každého jej člena, potom musí byť Mária bezpodmienečne Matkou celej Cirkvi, nového vykúpeného ľudstva, ktoré pod krížom „porodila“ nová Eva – tá, ktorá už od jej prvého Fiat všetko robí s Kristom, pre Krista a v Kristovi.

Ona nie je tá Eva, ktorá chce byť ako Boh. Ona svojím životom na Boha ukazuje. Okolo nej sa zhromažďovali učeníci po Ježišovom umučení a zmŕtvychvstaní, aby spoločne zotrvávali na modlitbách a očakávali prisľúbeného Ducha. S kým by mohli čakať zmysluplnejšie než s tou, ktorá bola od zvestovania úplne naplnená Duchom Svätým, plná milosti? Tak sa prvotná Cirkev zhromažďovala okolo Ježišovej matky, pretože v nej zaručene videla najdokonalejší obraz Toho, v ktorého uverila a ktorého Mária nosila nielen pod srdcom, ale predovšetkým v srdci a v celom živote. Prví členovia Cirkvi dobre vedeli, že Mária môže byť iba tam, kde je aj Ježiš.

Ona prvá zo stvorenia bola vďaka jej bezvýhradnému spojeniu s Kristom vzatá do nebeskej slávy s telom i dušou. Ona prvá z Cirkvi nás tam očakáva, ona nám dáva vzor, ako nasledovať Krista. Ako zachovávať všetky Jeho slová vo svojom srdci a premýšľať o nich, žiť ich.

Mariánsky kult má aj v dnešnom svete svoje hlboké opodstatnenie. Lebo hoci Kristus je dokonalým prostredníkom medzi Otcom a nami, Mária je tá, ktorej prosby a žiadosti Syn nikdy neodmietne, pretože vôľa Syna a vôľa Matky sú v absolútnom súlade. Verné žitie podľa Máriinho vzoru nám teda pomáha plniť Božiu vôľu, pretože ona ju plnila vždy. Keď sme verní Kristovi, robíme radosť aj Márii. Sama vyhlásila: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5). To sú jej posledné slová vo Svätom písme, to je jej testament. Zároveň je to skúsenosť celého jej života a potvrdenie prvého Fiat. „Hľa, služobnica Pána,“ (Lk 1, 38) vyslovila ako mladé dievča pred anjelom. Zhruba o tridsať rokov neskôr odporúča ľudstvu to isté a ako dobrá Matka nám odovzdáva svoju skúsenosť. Verne slúžiť Pánovi, urobiť všetko, čo nám povie. A to len preto, aby sme sa – napriek krížom a ťažkostiam, ktoré ona dobre poznala – k nej po skončení pozemského putovania pripojili v nebi ako apoštoli vo večeradle a spoločne chválili jedným hlasom Pána už naveky.

Aj preto môžeme Máriu s veľkou vďačnosťou nazývať Pannou — nielen pre jej nepoškvrnené telo, ale predovšetkým pre čisté srdce oddane patriace Ježišovi. Srdce verné, dúfajúce, milujúce. Také, aké by malo zdobiť každé jej dieťa.

Lucia Krchňavá

Čo nám k tomu hovorí Katechizmus?

972 To, čo sme povedali o Cirkvi, o jej pôvode, poslaní a cieli, nemôžeme zakončiť lepšie ako tak, že obrátime pohľad na Máriu, aby sme na nej kontemplovali, čo je Cirkev vo svojom tajomstve, na svojej „ceste viery“, a čím bude vo vlasti po skončení svojho putovania, kde ju „na slávu Najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice“ „v spoločenstve všetkých svätých“ očakáva tá, ktorú si Cirkev uctieva ako Matku svojho Pána a ako svoju vlastnú Matku:

„Medzitým však Ježišova matka, podobne ako v nebi – už oslávená s telom i dušou – je obrazom a počiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť v budúcom veku, tak tu na zemi, kým nepríde Pánov deň, svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy.“

973 Keď Mária pri zvestovaní vyslovuje svoje „Fiat“ („staň sa“) a tak súhlasí s tajomstvom vtelenia, už spolupracuje na celom diele, ktoré má uskutočniť jej Syn. Ona je Matkou všade tam, kde on je Spasiteľom a Hlavou tajomného tela.