Koncom apríla sa počas víkendu mladí stredoškoláci venovali jednému z najznámejších podobenstiev evanjelistu Lukáša. Reč bola o márnotratnom synovi. Toto podobenstvo sa bezprostredne dotýka každého. Človek sa v rôznych životných situáciách môže stotožniť s postavou tohto syna alebo jeho staršieho brata, ktorý sa cíti nedocenený a podobne ako jeho mladší brat potrebuje uveriť v prijatie svojho otca.

Téma márnotratného syna sa stala tiež rozšíreným námetom výtvarného umenia. Najslávnejší a najvýstižnejší obraz Návrat márnotratného syna namaľoval v roku 1636 holandský maliar Rembrandt van Rijn. Dnes sa obraz nachádza v Ermitáži v Petrohrade. Prostredníctvom zvolenej témy sa mladí symbolicky dotkli tohto diela minulosti, uvažovali nad jeho duchovným svedectvom, jeho viditeľnými i skrytými významami a hľadali totožnosť s jeho posolstvom.