Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí Cirkvi, nahláste to, prosíme, na tejto adrese:
alebo mailom na adresu:
Informácie o Centre na ochranu maloletých, ktoré bolo založené 28. februára 2019 pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity: