„veriť, že Kristus zomrel, nie je nič veľké. To veria aj pohania, židia a všetci hriešnici. Všetci veria, že zomrel! No kresťanská viera je vierou v Kristovo vzkriesenie! A to je už čosi veľké, totiž veriť, že Kristus vstal z mŕtvych“. sv. Augustín

„Skrze Ducha patríme Kristovi, vlastníme ho, prevyšujeme v hodnosti anjelov, zažijeme ukrižovanie tela, vopred zakúsime radosť večného života, dostaneme závdavok budúceho zmŕtvychvstania, rýchlo dokážeme napredovať na ceste čností“. sv. Ján Zlatoústy

Veľkonočný baránok židovského sviatku bol prísľubom a predobrazom skutočného Baránka, Ježiša Krista, obetovaného na Kalvárii v mene celého ľudstva. sv. Tomáš Akvinský