Prvá Jesenná tomistická škola sa niesla, podobne ako iné letné dominikánske školy, v znamení spoločnej modlitby a osobného rozjímania, prednášok s diskusiami a večerných rozhovorov či hier, ako to už mnohí poznajú. 20 mladých sa rozhodlo stráviť predĺžený víkend na Ábelovej zamýšľaním sa nad nie vždy jednoduchými textami sv. Tomáša. Už tento krok je sám osebe krokom viery, paradoxne sme opustili naše školy a internáty, aby sme prišli na Ábelovú a študovali…

Témy prednášok nadviazali na cyklus o sviatostiach a morálke. Brat Samuel nás voviedol do témy etiky ľudského skutku v zmysle rozlišovania dobra a zla. Zamýšľali sme sa aj nad okolnosťami skutku a ich vplyve na jeho morálku.

Brat Damián nám priblížil pohľad Cirkvi a sv. Tomáša na sviatosť zmierenia a aj to, ako sa menil tento pohľad v histórii Cirkvi. Pripomenul nám dôležitosť pokánia, ktoré je primeranou bolesťou nad spáchanými hriechmi. Má dve tváre, je to cnosť a zároveň sviatosť. Cnosťou je v zmysle osobného stretnutia s Bohom, keď hriešnik uznáva svoje pochybenie, úprimne ľutuje a má snahu sa polepšiť a zmeniť. Sviatosťou, ako uskutočnenie odpustenia hriechov rukami kňaza. Nestačí teda len prijať rozhrešenie od kňaza, ale je potrebná aj naša ľútosť a zmena. Dôvodov na rozhodnutie pristúpiť k sviatosti zmierenia je mnoho: od hnutia viery, otrockej bázne voči budúcemu trestu, hnutia nádeje na odpustenie, až po najčistejší úmysel synovskej bázne, keď hriešnik prichádza z úcty a lásky k Stvoriteľovi a ponúka mu nápravu svojho života.

Brat Joachim víkend zakončil prednáškou o teológii sviatosti pomazania chorých. Ako podotkol, táto sviatosť život neskracuje :). Jej účinkami je posila od Ducha Svätého, sila zjednotiť sa s Kristovým utrpením, modlitba Cirkvi za chorého a odpustenie hriechov; a to všetko ako posila v ťažkej chorobe a príprava na poslednú cestu. 

Výnimočnosťou tohto stretnutia bola aj večerná diskusia s názvom „Pod lampou s dominikánmi“. Najviac ma zaujala myšlienka štyroch pilierov Rehole kazateľov, a to štúdium, modlitba, bratský život a apoštolát. Podobne aj my mladí, sme boli k tomuto pozvaní skrze štúdium morálky a teológie sviatostí, naše kázanie, modlitbu a sv. omše či spoločné stolovanie a diskusie. A teraz je už na nás, aby sme načerpané aj odovzdali. Modlím sa, aby sa každý z nás stal ohlasovateľom radostnej zvesti medzi tými, ktorých denne stretávame.

Michal Harazin

 

PODPORTE NAŠE AKCIE 👉🏻 https://adom.darujme.sk/podporte-mladych-na-ceste-k-bohu/