🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Španielsky maliar Salvador Dalí raz povedal: „Človek bez ambícií je ako vták bez krídel.“ Keď som si tento citát prečítal prvýkrát, nenachádzal som na ňom nič, čo by ma vyrušilo a povedal som si, že je to pekný citát. Avšak keď sa hlbšie zamyslíme nad významom slova ambícia, náš pohľad na spomínaný citát sa možno trochu zmení. Ambiciózny človek je podľa slovníka cudzích slov „usilujúci sa vyniknúť“, alebo „ctižiadostivý“. V nasledujúcich riadkoch tieto pojmy podrobíme analýze s pomocou jedného z najväčších teológov všetkých čias – svätého Tomáša Akvinského.

Ak by sme mali v jednej vete opísať postoj svätého Tomáša k ambicióznosti, bola by to veta: „ambicióznosť je neresť, ambicióznosť je hriešna.“ Spočiatku sa nám môže zdať toto silné tvrdenie veľmi zvláštne, ale svätý Tomáš vo svojej Sume teologickej tento postoj zrozumiteľne vysvetľuje. Ešte predtým však treba podotknúť, že sv. Tomáš Akvinský nedefinuje ambicióznosť ako cieľavedomosť, a preto podľa neho určite nie je zlé, ak má človek ciele, ktoré chce dosiahnuť, samozrejme za predpokladu, že tieto ciele v sebe nezahŕňajú prestúpenie Božích prikázaní. Tomáš skôr chápe ambicióznosť ako nesprávny vzťah človeka k úcte a uznaniu, ktorých sa mu dostáva, keď sa mu darí plniť isté ciele. Anjelský učiteľ tvrdí, že ambicióznosť v sebe zahŕňa nezriadenú túžbu človeka po úcte a uznaní od druhých. Podľa Tomáša, ak sa človeku dostáva cti od iných ľudí, tento človek by mal uznať, že česť, ktorá mu je preukazovaná, patrí v konečnom dôsledku Bohu, pretože ten ho obdaril schopnosťami a talentmi, vďaka ktorým sa mu tejto úcty dostáva. Zároveň, človek sa z tejto úcty môže tešiť, pretože Boh ho obdaril darmi a talentmi na to, aby nimi slúžil druhým, a ak tieto svoje danosti naozaj využíva k preukazovaniu dobra svojim blížnym, využíva ich na to, na čo mu boli od Boha dané a teda sa právom teší z úcty, ktorá mu je následne preukazovaná.

Problém podľa sv. Tomáša však nastáva, ak je úcta primárnym cieľom konania jednotlivca bez spojitosti s tým, že by sa daný človek zamýšľal, či svoje dary a talenty používa k dobru druhých alebo nie. Takéto konanie môže vyústiť do rôznych sebeckých skutkov a jeho výsledkom môžu byť napríklad  zanedbané vzťahy, workoholizmus či strata zmyslu života, ak sa danému človeku nedarí napĺňať svoje ciele.

Sv. Tomáš ďalej hovorí, že ambicióznosť je vlastne opakom šľachetnosti. Šľachetný človek vie, že svoje dary a talenty dostal od Boha a snaží sa ich využívať k prospechu svojich blížnych, a robí tak z lásky k Bohu. Následne dokáže mať takýto človek zdravý vzťah k úcte, ktorú mu ostatní preukazujú.

A tak by som sa na záver opäť vrátil k úvodnému citátu. „Človek bez ambícií je ako vták bez krídel.“ Určite, ambície poskytujú človeku krídla, ktoré ho vynesú do výšin. Avšak šľachetnosť poskytne človeku krídla, ktoré ho vynesú k Bohu.

 

Marek Žemla