Katolícka cirkev slávi sviatok Všetkých svätých 1. novembra. Podobne slávia sviatky všetkých svojich svätých aj mnohé rehole.  Dominikáni majú takýto sviatok každoročne 7. novembra.

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). V tento deň majú sviatok bratia a sestry, čo sa spolu radujú v nebi a požívajú plné spoločenstvo slávy s Kristom.

Dominikáni boli druhým rádom (po benediktínoch), ktorý dostal toto privilégium od Svätej stolice. Ako odpoveď na žiadosť kardinála Vincenta Maria Orsiniho OP, v roku 1674, pápež Klement X. napísal:

Správne, môj pán kardinál, by mal váš rád sláviť slávnosť všetkých svojich svätých v jeden určený deň; lebo ak by sme chceli prideliť každému z jeho svätých synov jeho osobitný sviatok, museli by sme vytvoriť nový kalendár a oni sami by ho naplnili.

Rád má teda nielen privilégium oslavovať svojich veľkých svätých, akými sú náš Svätý Otec Dominik, sv. Tomáš Akvinský, sv. Albert Veľký, sv. Martin de Porres, sv. Peter mučeník, sv. Katarína Sienská, sv. Agnes z Montepulciana, ako aj nespočetné množstvo našich blahoslavených, ale môže oslavovať aj svätých bratov, sestry a príslušníkov tretieho rádu, ktorí počas 800 rokov existencie dominikánského rádu oslávili Boha svojim životom. Podľa generálnej kapituly vo Valencii v roku 1337 bolo medzi rokmi 1234 a 1335 13 370 mučeníkov. Len v 16. storočí  pribudlo ďalších 26 000.

Mučeníci, spovedníci, panny a svätí muži a ženy majú v Ráde svoje čestné miesto. Bratia, opotrebovaní neustálym rozjímaním, štúdiom a kázaním; rehoľníčky, ktoré žili životom modlitby, ticha a pokánia; sestry, ktoré vychovali mnoho duší; a príslušníci tretieho rádu, ktorí posvätili svet – to sú „zabudnutí“ svätí, ktorí sa v tento deň tiež oslavujú. Ale prečo ich oslavovať? Nie je to len preto, aby mohli mať svoj deň v kalendári. Ako uvádza naša Kniha konštitúcií, je to preto, že nám „poskytujú príklad svojím spôsobom života, spoločenstvom vo svojom spoločenstve a pomocou svojím príhovorom“, aby sme boli „pohnutí napodobňovať ich a mohli byť posilnení v duchu nášho povolania“ (cf. LCO, nn. 16 a 67). Ďakujme Bohu v tento veľký sviatok a obráťme sa na príklad a príhovor stoviek svätých dominikánov, aby nás viedli na našej ceste:

Ó, Bože, ktorý si rozmnožil Rád kazateľov v hojnom potomstve svätých a slávne si v nich korunoval zásluhy všetkých hrdinských cností, daj nám kráčať v ich stopách, aby sme sa konečne zjednotili vo večnom slávení v nebi s tými, ktorých si dnes uctievame pod jednou slávnosťou na zemi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Podľa stránky opeast.org

Obrázok: pixabay.com