🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Vlastné meno Boha, ako Boha zmluvy Izraela, je vyjadrené tetragramatonom (známe štyri písmená hebrejskej abecedy) Yhwh. Pôvodná výslovnosť tohto termínu je však neistá. Odborníci predpokladajú, že sa meno vyslovovalo ako Jahve.

Po babylonskom vyhnanstve (6. storočie pred Kristom) a najmä od 3. storočia pred Kristom prestali Židia používať meno Jahve z dvoch dôvodov. Keďže sa judaizmus stal skôr univerzálnym než len miestnym náboženstvom, bežnejšie hebrejské podstatné meno Elohim (v množnom čísle, ale chápané v jednotnom čísle), ktoré znamená „Boh“, malo tendenciu nahradiť termín Jahve, aby demonštrovalo univerzálnu zvrchovanosť Boha Izraela nad všetkými ostatnými. Zároveň bolo Božie meno čoraz viac považované za príliš posvätné na to, aby sa dalo vysloviť; v rituáli v synagóge ho teda vokálne nahradilo hebrejské slovo Adonai („Môj Pán“), ktoré bolo preložené ako Kyrios („Pán“) v Septuaginte, gréckej verzii Hebrejskej biblie.

Je zaujímavé podotknúť, že v Knihe Exodus, v 3. kapitole, je meno Yhwh prepojené so slovesom hwh, ktoré ako jeden z posledných významov nadobudlo aj význam slovesa „byť“. Keď Mojžiš povedal Bohu: „Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: ,Boh vašich otcov ma poslal k vám.‘ Oni sa budú pýtať: ,Aké je jeho meno?‘ A čo im odpoviem?“ (Exod 3, 13), Boh mu odpovie veľmi jednoducho: „Ja som, ktorý som!“ – a dodal: „Toto povieš Izraelitom: ,Ja-som‘ ma poslal k vám!“ (Exod 3, 14). Odpoveď je na prvé prečítanie jednoduchá, avšak hebrejská gramatika, ktorej sa v poslednej dobe trochu venujem, je v týchto Božích vyjadreniach trochu komplikovanejšia.

Načo si ale komplikovať život kázňami, ktoré majú skôr priniesť povzbudenie do života, a nie ho skomplikovať? To, čo je dôležité si uvedomiť pri zjavení Božieho mena Mojžišovi je, že ide o konfrontáciu Boha a človeka, ktorá predstavuje začiatok dejín Izraela ako národa. Témou tohto božského stretnutia s Mojžišom je vytvorenie nového zmluvného vzťahu medzi Bohom a izraelským ľudom. Boh navštívil svoj ľud; videl ich trápenie a počul ich krik; pozná ich utrpenie a teraz sa ich chystá vyslobodiť prostredníctvom Mojžiša. Mojžišovým námietkam je dané opakované uistenie o božskej prítomnosti: „Budem s tebou“. A toto uistenie o Božej prítomnosti platí aj pre nás kresťanov, ako nás o tom uistil Boh Ježiš Kristus: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“  (Mt 28, 20).

Vavrinec Radoslav Mitro OP