Pôst časom na ľútosť, na to, aby sme sa cítili zlomení ťarchou svojich hriechov a robili pokánie, je to však tiež čas nechať sa pretvárať Bohom, ktorý nám dal život a sľubuje víťazstvo nad hriechom a smrťou.

„Pamätaj, človeče, že si prach; a na prach sa obrátiš.“

Je to, akoby sa dielo stvorenia začalo znova: Boh sa vracia do prachu, do toho najprostejšieho a najneperspektívnejšieho, čo človek nájde, a sformuje to špeciálne do niečoho podľa svojho obrazu a podoby. Prach ako taký nesie všetky znaky rozpadu a chaosu: sám osebe nemá takmer čo povedať a pri najmenšom vánku sa rozptýli na tisíc a viac častíc. V Starom zákone hovoriť o prachu znamená hovoriť o hriechu, chorobe, hlade, námahe a smrteľnosti. Viac ako štvrtina výskytov tohto slova v Starom zákone sa nachádza v Knihe Jób, v diele o nešťastí jedného človeka a tajomstve nevysvetliteľného utrpenia.

Náš život je milovať Pána, nášho Boha, poslúchať jeho hlas, držať sa ho. Ak je prach hrozbou nášho zničenia, je aj prísľubom nášho života, pretože Boh nás stvoril z prachu. Ďalší dôležitý kontext, v ktorom počujeme o prachu v Starom zákone, je v sľuboch, ktoré Boh dáva Abrahámovi a neskôr Izraelu, že rozmnoží ich potomstvo tak, aby ich bolo toľko ako zrniek prachu, a že im dá dlhý život. Život v krajine, ktorá ako prvá poskytla prach, z ktorého bol vytvorený človek. V Novom zákone je to vzkriesené Ježišovo telo – ten oslávený, iskrivý prach, ktorý Boh vzal na seba, je zdrojom našej nádeje. Svätý Ján nám vo viacerých scénach svojho evanjelia rád pripomína tvorivý potenciál, ktorý je v prachu, aspoň pre Ježiša, Bohočloveka: slepého od narodenia lieči formovaním hliny z prachu a svojich slín; predtým, ako oslobodí ženu pristihnutú pri cudzoložstve, Pán píše do prachu zeme – tak ako vpísal Zákon na kamenné dosky a do našich sŕdc; aj z rozkladu, ktorý sa už začal na Lazarovej mŕtvole na štvrtý deň po jej pohrebe, ho Kristus dokáže priviesť späť z mŕtvych.

Pôst je časom na ľútosť, na to, aby sme sa cítili zlomení ťarchou svojich hriechov a robili pokánie, ale je to aj čas, keď sa necháme pretvárať Bohom, ktorý nám dal život a sľúbil nám víťazstvo nad hriechom a smrťou. Už teraz sa v tomto smrteľnom tele môžeme tešiť na nádej, ktorú nám dáva Veľká noc. 

o. Bede Mullens OP (english.op.org)

Obrázok: pixabay.com