🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Ako veriaci ľudia disponujeme jednou veľmi vzácnou vecou a tou je Sväté písmo. Vo Svätom písme sa dočítame veľa o Bohu aj o človeku a samozrejme aj o tom, ako by sme mali správne žiť. Môžeme povedať, že je to akási učebnica pre život a prameň Božieho zjavenia pre nás ľudí.

Avšak, ako to neraz s učebnicami býva, nie vždy chápeme všetky ich časti a zároveň nie všetky pasáže sú pochopené všetkými čitateľmi jednotne. Druhý problém je tiež fakt, že aj keď chápeme, čo sa v učebnici píše, ďalším krokom je to, ako tieto princípy správne aplikovať na konkrétne životné situácie.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme hľadali správny a pravdivý význam toho, čo nám Boh jednotlivými pasážami Svätého písma chce komunikovať, a na základe toho aplikovať tieto princípy na výzvy a morálne dilemy dnešnej doby.

Našťastie, ako to dobre poznáme zo škôl, učebnice sú sprevádzané výkladom učiteľa, na ktorého sa môžeme obrátiť v prípade, že niečomu nerozumieme. Podobne je to aj v prípade Svätého písma. Rolu tohto učiteľa zastáva Cirkev. Práve Cirkev na čele s pápežom a biskupmi nás učí, ako správne chápať Boží odkaz pre ľudstvo, ktorý nám zanechal vo Svätom písme. Ale Cirkev ide ešte oveľa ďalej. Nielen, že nám prostredníctvom svojho učiteľského úradu, ktorý nás má: „…chrániť pred odchýlkami a ochabnutím vo viere a zaručovať nám objektívnu možnosť vyznávať bez omylu pravú vieru“ (KKC 890), poskytuje pravdivý výklad Svätého písma, ale zároveň nám predkladá aj Posvätnú Tradíciu.

KKC hovorí o Posvätnej Tradícii nasledovne: „Tradícia, o ktorej tu hovoríme, pochádza od apoštolov a odovzdáva to, čo oni prijali z Ježišovho učenia a príkladu, a čo ich naučil Duch Svätý…“ (KKC 83). Samozrejme, učenie, ktoré je súčasťou Tradície, je založené na Svätom písme, no ide ďalej a obsahuje aj prvky učenia, ktoré vo Svätom písme nenájdeme. Príkladmi takýchto prvkov sú napríklad učenie Cirkvi o antikoncepcii, o nepoškvrnenom počatí Panny Márie či nanebovzatí Panny Márie. Posvätná Tradícia je natoľko dôležitá, že tvorí popri Svätom písme druhý prameň Božieho zjavenia.

Teda, ak sa pridŕžame učenia Cirkvi a Svätého písma, ktorého pravdivý výklad nám Cirkev predkladá, môžeme si byť úplne istí, že žijeme podľa Božej vôle a kráčame bezpečne za Kristom.

Na záver by som nás chcel vyzvať modliť sa za to, aby sme mali vždy dostatok svätých biskupov a kňazov, ktorí nám budú pomáhať a viesť nás po správnych chodníkoch do Božieho Kráľovstva.

Marek Žemla

889 Kristus, ktorý je Pravda, aby udržal Cirkev v čistote viery, odovzdanej apoštolmi, dal jej účasť na svojej neomylnosti. Boží ľud sa „nadprirodzeným zmyslom pre vieru… neochvejne pridŕža viery“ pod vedením živého Učiteľského úradu Cirkvi.

890 Poslanie Učiteľského úradu (Magisterium) je späté s definitívnou povahou zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom v Kristovi; má ho chrániť pred odchýlkami a ochabnutím vo viere a zaručovať mu objektívnu možnosť vyznávať bez omylu pravú vieru. Pastorálnym poslaním Učiteľského úradu je teda bdieť nad tým, aby Boží ľud zotrvával v pravde, ktorá oslobodzuje. Aby duchovní pastieri mohli vykonávať toto poslanie, Kristus ich obdaroval charizmou neomylnosti vo veciach viery a mravov. Vykonávanie tejto charizmy môže mať rozličné podoby.