Kontemplovať a deliť sa o plody kontemplácie (ST II-II, 188, 6). Stretnúť Krista a predstaviť ho iným. Tak to robili apoštoli. A tak to robia dominikáni.

Náš svätý otec Dominik založil Rehoľu kazateľov v roku 1216, aby kázala pre spásu duší. Tisíce kresťanov sa vtedy nechalo zviesť a upadlo do bludov, a tak Cirkev povolala sv. Dominika a jeho bratov šíriť pravú vieru, aby naplnili Kristove slová, ktoré volali po evanjelizácii celého ľudstva: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19-20). Dominikovi bratia sa zhostili tejto úlohy a ohlasujú evanjelium už 800 rokov.

Neutíchajúca túžba po slovách pravdy je rovnako intenzívna aj v súčasnej dobe. Ľudia túžia po zmysle života a hľadajú ho rôznymi spôsobmi. Skutočný zmysel života a naplnenie našich potrieb však môže priniesť jedine Ježiš Kristus. Ohlasovať ho všetkým ľuďom je tou najväčšou výzvou a súčasne najvzácnejším darom.

  • Fra Angelico: Stretnutie sv. Františka a sv. Dominika

Spoločníci v Kristovi

3. októbra 2023|0 Comments

"Aký je rozdiel medzi františkánom a dominikánom?" Niekedy táto otázka predchádza vtipu o tej či onej osobitosti týchto komunít, ale väčšinou pochádza zo skutočného záujmu o žobravé rády a ich svätých zakladateľov. Svätý František z [...]

Sľubujem…

14. augusta 2023|0 Comments

"Sľubujem poslušnosť Bohu, Panne Márii, svätému Dominikovi a svojmu rehoľnému predstavenému..." To sú v skratke slová, ktorými sa v dominikánskej reholi  novic po ročnej skúšobnej dobe zasväcuje Bohu pre službu v jeho Cirkvi na určitú [...]