Kontemplovať a deliť sa o plody kontemplácie (ST II-II, 188, 6). Stretnúť Krista a predstaviť ho iným. Tak to robili apoštoli. A tak to robia dominikáni.

Náš svätý otec Dominik založil Rehoľu kazateľov v roku 1216, aby kázala pre spásu duší. Tisíce kresťanov sa vtedy nechalo zviesť a upadlo do bludov, a tak Cirkev povolala sv. Dominika a jeho bratov šíriť pravú vieru, aby naplnili Kristove slová, ktoré volali po evanjelizácii celého ľudstva: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19-20). Dominikovi bratia sa zhostili tejto úlohy a ohlasujú evanjelium už 800 rokov.

Neutíchajúca túžba po slovách pravdy je rovnako intenzívna aj v súčasnej dobe. Ľudia túžia po zmysle života a hľadajú ho rôznymi spôsobmi. Skutočný zmysel života a naplnenie našich potrieb však môže priniesť jedine Ježiš Kristus. Ohlasovať ho všetkým ľuďom je tou najväčšou výzvou a súčasne najvzácnejším darom.