Skupina mladých ľudí sa na sviatok Márie Magdalény odvážila vykročiť zo svojho pohodlia a začať týždňové putovanie za požehnaním. Už štvrtý ročník putovania, ktoré spoločne organizujú dominikánski bratia, sestry a mladí, sprevádzali udalosti zo života  patriarchu Jakuba. Mladí boli pozvaní vcítiť sa do jeho príbehu, aby v ňom čítali aj svoj vlastný príbeh. Na ceste z Kežmarku do Červeného Kláštora mali možnosť nielen vidieť nádherné prírodné scenérie, chváliť Boha  v spoločnej modlitbe, sláviť Eucharistiu, reflektovať texty Simona Tugwella o modlitbe, ale aj vstúpiť do vlastného zápasu s Bohom a prijať jeho požehnanie.

Veronika Kaduková nasledujúcimi slovami vyjadruje hlboký zmysel tohto putovania: „Počas uplynulých dní sme na ceste museli prekonávať mnohé prekážky ako teplo, dážď, studenú sprchu, únavu, otlaky, či mnohé iné. Svojím spôsobom sme s nimi museli zápasiť, aby sme každý deň došli do cieľa. Skrz ne sme sa však stávali vnímavejšími na malé požehnania, ktoré boli taktiež neoddeliteľnou súčasťou našich spoločných dní. Celý tento týždeň by sme preto mohli prirovnať k našej životnej púti, na ktorej nás práve pády, zlyhania a prekážky upriamujú na to, že jediný, kto ich môže premeniť na požehnanie, je Boh. Aj táto cesta putovania nás mala urobiť schopnými vidieť a vnímať každodenné požehnanie v našich životoch.“