Milí priatelia, pripravme sa modlitbou na celoslovenský pochod za život a snáď porozmýšľajme aj nad nasledujúcimi myšlienkami. Nech sú pre nás inšpiráciou.

1.) Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná. sv. Ján Pavol II.

2.) Rodina je založená na manželstve. pápež František

3.) Cirkev si uvedomuje, že manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva. Preto ponúka svoju pomoc a chce, aby jej hlas počuli tí, ktorí už poznajú hodnotu manželstva a rodiny a usilujú sa verne žiť v tomto duchu, ale aj tí, čo sú neistí a túžobne hľadajú pravdu, a napokon tí, ktorým sa nespravodlivo bráni, aby slobodne uskutočňovali svoje rodinné plány.
sv. Ján Pavol II.

4.) Manželstvo a rodina sú zamerané na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. Láska manželov a rodenie detí vytvárajú medzi členmi tej istej rodiny osobné vzťahy a základné zodpovednosti.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi

5.) Sme navyknutí na ohovárania, na klebety. No koľkokrát naše komunity, aj naša rodina, sú peklom, kde vládne táto kriminalita, zabíjanie brata či sestry jazykom!“ pápež František

6.) V rodine sa učíme láske a úcte. pápež František

7.) Rodina je najväčším pokladom krajiny. Všetci sa usilujme o ochranu a posilnenie tohto uholného kameňa spoločnosti. pápež František

8.) Rodina je jedno veľké cvičisko, kde sa trénujeme vo vzájomnom darovaní sa a v odpúšťaní. pápež František

9.) Aby sa človek mohol vyvíjať v zhode so svojou prirodzenosťou, potrebuje spoločenský život. Niektoré spoločnosti, ako rodina a štát, bezprostrednejšie zodpovedajú ľudskej prirodzenosti. Katechizmus Katolíckej Cirkvi

10.) Manželstvo a kresťanská rodina budujú Cirkev: ľudská osoba sa totiž v rodine nielen rodí a postupne výchovou uvádza do ľudského spoločenstva, ale znovuzrodením v krste a výchovou vo viere sa uvádza aj do Božej rodiny, ktorou je Cirkev. Katechizmus Katolíckej Cirkvi

11.) Štvrté prikázanie pripomína deťom, ktoré dospeli, ich zodpovednosť voči rodičom. Podľa svojich možností im majú poskytovať hmotnú a morálnu pomoc v rokoch staroby alebo v čase choroby, opustenosti a núdze. Katechizmus Katolíckej Cirkvi

12.) Kresťanská rodina je prvým miestom výchovy k modlitbe. Katechizmus Katolíckej Cirkvi

13.) O všetkom sa možno dohodnúť, o všetkom možno vyjednávať: aj o prvom zo základných práv, akým je právo na život. sv. Ján Pavol II.

14.) Pôvod a základ povinnosti ďalšieho zachovania ľudského života treba hľadať v pravej dôstojnosti vlastnej osoby, a nie jednoducho v prirodzenej túžbe zachovať vlastný fyzický život. sv. Ján Pavol II.

15.) Ježišov spôsob konania a jeho slová, jeho skutky a príkazy sú mravným pravidlom kresťanského života. sv. Ján Pavol II.

 

pripravil: fr. Andrej Peter Visokai, OP