C1 Identifikačné údaje uchádzača

C2 Návrh uchádzača na plnenie  kritérii

C3 Špecifikácia návrhu na plnenie kritéria (časť 1)
C3 Špecifikácia návrhu na plnenie kritéria (časť 2)

C4 Požiadavky na predmet zakázky a návrh uchádzača na ich splnenie 

C5 Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 1 KZ Špecifikácia ceny (časť 1)
Príloha č. 1 KZ Špecifikácia ceny (časť 2)
Príloha č. 2 KZ Špecifikácia dodávky (časť 1)
Príloha č. 2 KZ Špecifikácia dodávky (časť 2)

SP Projekčná technika pre kinosálu Veritas