Mesiac september je už tradične časom pre celoprovinčné stretnutie slovenských dominikánov. Aj tento rok sa zídu všetci bratia v dňoch 10.-12. septembra v Badíne. O zmysle stretnutí a špecifikách tohtoročného sa rozprávame s provinciálom Damiánom Mačurom OP.

 

Aké sú počiatky týchto stretnutí?

Prvé takéto celoprovinčné stretnutie bratov Slovenskej dominikánskej provincie sa konalo v roku 2014. Od roku 2016 sa stretávame každoročne. Tohto roku sa teda koná deviatykrát. Stretávali sme sa najskôr v Terchovej, neskôr v Čičmanoch a teraz už stabilne v Badíne. Časom sa ustálil formát týchto stretnutí tak, že sa stretávame stále začiatkom septembra v nedeľu večer a rozchádzame sa v utorok popoludní. Sú to necelé dva dni, kedy zanechávame svoje pracovné povinnosti v našich kláštoroch a investujeme svoju energiu do spoločného času. Inšpiráciu sme čerpali z dobrých skúseností iných dominikánskych provincií, kde podobný typ stretnutí existuje už dlho. Aj náš najvyšší generálny predstavený, náš magister rehole, nás veľmi povzbudzoval k jeho organizovaniu. Pri veľkosti našej provincie sa vieme stretnúť takmer všetci, čo pôsobíme na Slovensku.

dominikáni

Z celoprovinčného stretnutia v Čičmanoch

Prečo sa tieto stretnutia konajú?

Lebo to ako provincia potrebujeme. Aby sme sa vzájomne informovali o dôležitých provinčných záležitostiach a aby sme spoločne uvažovali a diskutovali o základných aspektoch nášho života a ohlasovania evanjelia. Dôležitým prvkom týchto stretnutí je aj to, že sa spolu modlíme. Že ako provincia predstupujeme pred Boha a vyprosujeme si milosť, aby sme boli verní nášmu povolaniu. Treba však povedať, že takéto stretnutie nerobí žiadne záväzné rozhodnutia pre provinciu. To je určené zvoleným predstaviteľom province, teda provinčnej kapitule raz za štyri roky a provinciálovi s jeho radou medzi týmito kapitulami. Celoprovinčné stetnutie skôr reflektuje témy, určí smer uvažovania, predpripraví neskoršie rozhodnutia zodpovedných. Jedným z dôležitých aspektov je aj to, aby sa každý brat mohol vyjadriť k záležitostiam, ktoré spolu riešime.

Aká je téma tohtoročného stretnutia?

Výber témy tento rok ovplyvnilo slávenie jubilea svätého Tomáša Akvinského. V rokoch 2023-2025 si totiž pripomíname rôzne výročia jeho narodenia, smrti i kanonizácie. Preto nás doc. Svoboda z Karlovej univerzity vovedie do tajomstva Najsvätejšej Trojice, tak ako o ňom

uvažoval svätý Tomáš. Druhou témou bude spoločná reflexia pastoračnej starostlivosti o rozvedených s o. Trizuljakom. Tejto téme sme sa mali venovať už minulý rok, ale museli sme ju odložiť o rok. Navyše, provinciáli Českej a Poľskej provincie nám predstavia, čím žijú ich

provincie, náš brat, otec Svorad, sa s nami pozdieľa o svoje skúsenosti zo života v ukrajnskej komunite v Čortkove. A slovo dostanú aj ďalší bratia pôsobiaci v zahraničí, aby nám priblížili ich uplynulé roky. Tých tém sa tento rok ozaj nazbieralo trochu viac.

-js-

Obrázky: archív OP