Najobľubenejší svätý v Rusku sv. Serafim zo Sarova + 1833, vítal pútnikov, ktorí k nemu putovali
slovami: ‚Radosť moja! Kristus vstal zmŕtvych!
Liturgia dnešnej noci nám chce každému zvestovať túto radosť. Lebo Kristovo vzkriesenie je pre duchovný vesmír
a život viery, tým, čím bol podľa jednej teórii vznik vesmíru ‚big –  bang – veľký tresk‘. Vo vesmíre sa začala obrovská
expanzia, ktorá trvá už miliárdy rokov.
Všetko, čo v Cirkvi jestvuje a žije: slovo, sviatosti, úkony, hierarchia všetko a všetci žijemem z energie Kristovho vzkriesenia.
To je okamih, keď sa smrť zmenila v život a dejiny v sásonosnú budúcnosť, kde každý z nás má svoje miesto a poslanie.
Skrze vieru v Krista zmŕtvychstalého a sviatosť znovuzrodenia – krst sme nové stvorenie. Preto si obnovujeme pri tejto vznešenej liturgii svoje krstné zasvätenie, aby sme sa vo viere znovu v istom zmysle ponorili do Kristovej smrti a s ním povstali silou
Ducha Svätého k novému životu.
Byť kresťanom, teda znamená sa nanovo rozhodnúť pre Krista, každému je daná táto milosť. Preto slávime tieto sviatky, aby sme si vac uvedomili, že náš život nepatrí nám, ale s Kristom prežívaný má celkom patriť Bohu, darcovi pravého života a radosti.
(Veľkonočná vigília)

 

 

fr. Martin OP