Prežívanie radosti a vnútorného pokoja v dnešných časoch nebýva častým javom. K tomu, aby sa nášho srdca dotkli takéto vzácne hodnoty patrilo odovzdanie relikviára sv. Dominika – „kazateľa milosti“ fr. Benediktom  Róbertom Hajasom, OP, predstaveným konventu a rektorom kostola sv. Barbory v Žiline v našom farskom kostole Najsv. Trojice v Tvrdošíne v sobotu 18. septembra 2021  pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Dominika Guzmána (1170-1221), kňaza a zakladateľa Rádu kazateľov.

Obrad prijatia relikvie sv. Dominika sa začal v sobotu 18. septembra 2021 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval fr. Benedikt spoločne  s otcom Františkom Regulym, farárom farnosti Tvrdošín. Vzácny putovný relikviár s ostatkami sv. Dominika bol umiestnený pred obetným stolom, aby sa zdôraznila jeho prítomnosť, ktorá sa prihovárala k nám  predovšetkým svedectvom jeho života. Relikvia sv. Dominika nás upozorňuje na to, že svätosť nie je niečo všeobecné a abstraktné, ale konkrétne a jedinečné prítomné v praktických životných udalostiach konkrétnych ľudí.

Evanjelium 26. nedele a následne jej homília v podaní fr. Benedikta, OP umocnila vzácnosť tejto slávnosti, ktorá bola zameraná na to, ako pôsobí semeno „Rozsievača“ v našich životoch.  Máme sa usilovať o to, aby semeno Božieho slova  padlo do dobrej zeme, t. j. aby sme ho s radosťou prijímali a uchovávali  v dobrom a šľachetnom srdci a tak s vytrvalosťou prinášali úrodu.  Takýmto spôsobom naplníme odkaz sv. Dominika a to tým, že budeme viac čerpať z prameňa milosti ktorým je Kristus, aby sme múdrosť lásky Ducha vedeli ohlasovať svojím blížnym slovom i príkladom.

Po skončení sv. omše nasledovalo podrobnejšie predstavenie  relikviára príhovorom Evy Antoníny Zúdorovej, provinčnej predstavenej laických dominikánov na Slovensku  z Miestneho bratstva sv. Márie Magdalény, Bratislava III. Opis vzácnej relikvie, v obvode kruhu, na ktorom boli latinské slová: laudare – chváliť; benedicere – žehnať a praedicare – kázať nám pripomínali Najsvätejšiu Trojicu ako prameň spoločenstva, stal sa o to významnejším, že sa práve nachádzal v našom kostole, ktorý je zasvätený Najsvätejšej trojici.  Dôležitými prvkami relikviára sú dva symboly a to zemeguľa a hviezda. Prvý symbol súvisel so snom matky sv. Dominika, bl. Jany, ktorá videla malého psíka s horiacou fakľou ako zapaľuje svet. Tento obraz sa spája s biblickým jazykom, ktorý hovorí, že očakávané dieťa sa stane svetlom na osvietenie pohanov. Bl. Humbert de Romans, magister rehole  vysvetľuje druhý symbol hviezdy videním, ktoré mala krstná matka pri krste Dominika. Videla na jeho čele hviezdu, ktorá svojím svetlom zaplavuje svet. Takto aj sv. Dominik prinášal svetlo tým, čo sedeli vo tme a tôni smrti.

Relikviár sv. Dominika bol vystavený počas celej noci až do nedele do 7.00 hod. k verejnej úcte pre tých, ktorí v posvätnom tichu a adorácii načerpali nové milosti do ďalší dní.

Rozlúčka s touto vzácnou relikviou sa konala po skončení sv. omše a jej ďalším putovným  miestom bola farnosť Chlebnice.

Kazateľ milosti, Kazateľ Božej lásky sv. Dominik  svojím  odkazom, ktorý nám zanechal už viac ako 800 rokov, nech sa stane pre všetkých  živým príkladom, aby sme vytrvalým a spoločným úsilím vydávali svedectvo pravej  Božej blízkosti a priateľstva.

Monika Dominika Adamčáková

LB sv. T. Akvinského v Tvrdošíne