Posledné dva roky vládne na svete obava, strach a neistota z pandémie koronavírusu. Práve v túto dobu k nám prichádza relikvia sv. Dominika, aby nás povzbudila v nádeji a dôvere.

Vo štvrtok 30.9.2021 ju priniesol fr. Mannes Stanislav Marušák spolu s Evou Antonínou Zúdorovou, provinčnou predstavenou Laických dominikánov na Slovensku. V kostole sv. Michala sme ju túžobne očakávali. Dominikánski  terciári sa pred sv.omšou modlili rozjímavý ruženec, pripravujúc tak účastníkov na príchod relikvie. V homílii sv. omše fr. Mannes rozprával o Domimikovi, ktorého hlavnou povahovou  črtou bola veselosť a radosť. Ale jeho najvýraznejšou vlastnosťou bola ľudskosť, ktorá mu umožňovala vnímať každého človeka, i nepriateľsky naladeného, ako Bohom milované dieťa.

Po sv. omši  boli ešte dve prednášky: s. Eva nám podrobnejšie predstavila vzácny relikviár, fr. Mannes vysvetlil význam a posolstvo obrazu Mascarella, ktorého kópiu tiež priniesli so sebou. Nakoniec bola vystavená Sviatosť Oltárna, kedy sa mohli veriaci stíšiť a uctiť si súčasne i relikviu sv. Dominika.

Na druhý deň, t.j. v piatok, bola opäť  prinesená do kostola na rannú sv. omšu, kde zostala až do 15.hodiny. Laickí dominikáni sa striedali pri nej, prichádzali však aj ostatní veriaci.

Zo Skalice bola relikvia prevezená do Šaštína, kde sa stretla dominikánska rodina celého Slovenska. Vzácnym hosťom bol Magister brat Gerard Timoner z Filipín.

V tejto našej národnej svätyni, v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, bol pred necelým mesiacom i Svätý Otec. Je to pre nás veľká milosť, že sme tu mohli privítať takých vzácnych hostí. Nech ich odkaz nesieme v svojich srdciach a životoch: ľudskosť, radosť, veľkorysosť a milosrdenstvo.