Mesiac september je tento rok pre celú dominikánsku rodinu významný tým, že po miestnych bratstvách putuje relikviár sv. Dominika, zakladateľa našej rehole, náš vzor evanjeliového života a kázania. Naše bratstvo sv. Kataríny Sienskej malo tú česť privítať ho v Trnave 21. septembra v kostole sv. Jakuba u našich bratov františkánov.

Spoločné stretnutie členov bratstva a veriacich s relikviou sv. Dominika sme začali modlitbou sv. ruženca, ktorú viedol náš rehoľný asistent fr. Bruno Branislav Donoval OP. Nasledovala sv. omša, ktorej hlavným celebrantom bol fr. Bruno, ktorému koncelebroval fr. Karol Švarc OFM.

V homílii fr. Bruno priblížil prítomným veriacim život sv. Dominika, jeho kázanie a putovanie, pri ktorom vždy nosil Listy sv. Pavla a Evanjelium sv. Matúša, ktorého liturgická spomienka pripadla práve na tento deň. Povzbudil nás, že všetci môžeme byť kazateľmi svojim životom, milovať  svojich blížnych a modliť sa za obrátenie hriešnikov tak, ako to robil aj sv. Dominik.

Po sv. omši nasledovali prednášky o relikviári a obraze Mascarella, ktorého replika bola vystavená spolu s relikviárom. Počas prednášok si mohli prítomní uctiť relikviu sv. Dominika. Nasledovali modlitby k sv. Dominikovi a stretnutie s relikviou sme ukončili spevom Salve Regina.

V priebehu celej slávnosti sme zaregistrovali od prítomných veriacich mnohé otázky týkajúcich sa osoby sv. Dominika a na zdroje, kde by tieto informácie získali. Mali sme možnosť zdieľať  s týmito ľuďmi ich pocity, nadšenie, radosť a pokoj, ktoré v nich zanechalo stretnutie s relikviou ako aj hlboký a dôstojný duchovný program.

Myslíme si, že sv. otec Dominik zasial semienko do sŕdc prítomných a my môžeme svojou modlitbou podporiť jeho rast.

Sv. Dominik oroduj za nás.

oznor

oznor

mde

cof

cof