Pred začiatkom nového akademického roka viac ako 20 vysokoškolákov navštívilo ábelovský Pustý dvor. Tam nás privítala sr. Blažeja a bratia Lukáš, Tomáš a Samuel, ktorý nás voviedol do problematiky rozlišovania dobra a zla, vychádzajúc zo sv. Tomáša Akvinského.
Hneď prvý večer nám fr. Samuel sľúbil, že sa budeme snažiť pozerať akoby cez lupu a tak sa pustil do vysvetľovania toho, čo je dobro a zlo. Dôležité bolo rozlíšenie fyzického a morálneho zla. Predovšetkým vďaka pohľadu na fyzické zlo sme mohli pochopiť, že zlo je nedostatok dobra.
Neskôr sme sa pozreli na ľudské konanie a na štruktúru ľudského skutku. Pozerali sme naozaj pod lupou a tak sa nám viackrát stalo, že v tom, čo sa javilo ako jeden skutok, sme dokázali nájsť hneď dva. Okrem toho sme sa snažili pri každom skutku nájsť cieľ, predmet, okolnosti a úmysel. Takto vyzbrojení sme už mohli lepšie rozlišovať, či je skutok dobrý alebo zlý.
Po rozobraní niekoľkých príkladov sme došli k skutkom, ktoré sú vnútorne, alebo objektívne zlé. Zistili sme, že tieto skutky, ako cudzoložstvo, potrat, eutanázia, genocída a vôbec všetko, čo narúša celistvosť ľudskej osoby – ako napr. klamstvo, sú stále a za každých okolností zlé, hoci by sme nimi chceli docieliť iba dobro. Takisto sme sa ale pozreli na prípady zo sv. Písma, kedy Boh žiada od ľudí vykonanie skutkov, o ktorých by sme povedali, že sú zlé za každých okolností. Zistili sme, že viacero takýchto skutkov môže Boh dišpenzovať – ako Ozeášovi smilstvo (Oz 1, 2) – no napr. klamstvo nemôže. Práve klamstvo ostalo tým skutkom, ktorý ostal aj po prednáškach fr. Samuela veľmi sporný, čo sa prejavilo aj v diskusiách. Najmä extrémne príklady, pri ktorých sa klamstvo zdá ako jediná cesta na záchranu života, sa nás snažia presvedčiť, že klamstvo nemôže byť za každých okolností morálne zlé.
Povzbudením bolo i predstavenie samotnej postavy sv. T. Akvinského bratom, ktorého je sv. Tomáš patrónom – fr. Tomášom. Ten sa nesústredil iba na jeden aspekt života anjelského učiteľa, ale snažil sa ho predstaviť ako komplexnú osobu.
Ďalším povzbudením, najmä pre všetky umelecké duše, bol land-art so sr. Blažejou a fr. Tomášom. Celým predĺženým víkendom sa ale tiahlo predovšetkým povzbudzovanie liturgické – k tradičnej každodennej spoločnej sv. omši, ranným chválam a vešperám sa tentokrát pridalo aj dobrovoľné nočné posvätné čítanie.
Na záver fr. Samuel predstavil veľmi dôležitý pojem pre morálku, na ktorý sme sa dovtedy nesústredili – svedomie. Dozvedeli sme sa, že ho tvorí rozum, emócie i naša skúsenosť a to, že zaväzuje dokonca aj vtedy, ak je mylné. Na záver sme teda boli vyzbrojení mocným nástrojom na rozlišovanie dobra a zla a povzbudení, aby sme si ho správne formovali, keďže hoci mylné svedomie zaväzuje, neznamená to, že môžeme byť ľahostajní k tomu, v akom stave ho máme.

Miloš Uriga