Všetci túžime po slobode. Ale – čo je vlastne sloboda? Niekedy sa rozhodujeme podľa vášní. Sme vtedy slobodní? A čo ak sa musíme pohybovať len v medziach zákona? Kde je naša sloboda? Nehovoriac o tom, že zákon môže byť proti ľudskej prirodzenosti… Nerobí z nás Božia milosť osoby neschopné konať podľa svojej vôle? Odpovede na všetky tieto otázky nachádzame v učení svätého Tomáša Akvinského.

Sloboda je základným pojmom filozofie Tomáša Akvinského. Akvinského pohľad na slobodu je hlboko zakorenený v jeho chápaní ľudskej prirodzenosti, rozumu, zákona a milosti.

Povaha slobody

Pre Akvinského nie je sloboda len schopnosťou vybrať si medzi rôznymi možnosťami. Sloboda je skôr schopnosť vybrať si, čo je dobré, a konať podľa tejto voľby. Sloboda je schopnosť konať v súlade so svojou racionálnou povahou, ktorá je orientovaná na dobro. To znamená, že skutočná sloboda nie je absencia obmedzení, ale skôr schopnosť zvoliť si správny smer konania napriek prekážkam a obmedzeniam.

Skutočná sloboda je podľa Akvinského možná len vtedy, keď konáme v súlade so svojou prirodzenosťou. To znamená, že skutočná sloboda nie je schopnosť robiť, čo chceme, ale skôr schopnosť konať v súlade s našou skutočnou povahou ako racionálnych stvorení. Naša prirodzenosť je orientovaná na dobro a skutočná sloboda je možná len vtedy, keď si dobro zvolíme v súlade s našou prirodzenosťou.

Úloha rozumu

V Akvinského chápaní slobody zohráva zásadnú úlohu rozum. Rozum nám umožňuje rozlíšiť, čo je dobré a slobodne si to vybrať. Akvinský považuje rozum za kľúč k slobode, pretože nám umožňuje rozpoznať dobro a zvoliť si ho spôsobom, ktorý je v súlade s našou povahou rozumných tvorov.

Akvinský pripúšťa, že rozum môže byť zakalený vášňami a emóciami. Keď vášne a emócie nie sú v súlade s naším rozumom, nie sme schopní slobodne si vybrať dobro. Namiesto toho nás vášne nútia konať spôsobom, ktorý je v rozpore s rozumom. Akvinský to vidí ako formu otroctva, pretože nie sme schopní konať slobodne v súlade s našou prirodzenosťou.

Vzťah medzi slobodou a zákonom

Podľa Akvinského je zákon nevyhnutný pre našu slobodu, pretože poskytuje rámec, v ktorom môžeme slobodne konať. Zákon nám poskytuje vedenie a pomáha nám rozlišovať, čo je dobré a čo nie.

Akvinský berie do úvahy aj fakt, že zákon môže byť prekážkou našej slobody. Keď sú zákony nespravodlivé alebo nerozumné, môžu nám brániť konať rozumne a v súlade s našou povahou. V takýchto prípadoch je našou povinnosťou vzdorovať týmto zákonom, aby sme si zachovali slobodu.

Vzťah medzi slobodou a milosťou

Milosť je dar Božej lásky a milosrdenstva, ktorý nám umožňuje konať slobodne a v súlade s našou prirodzenosťou. Milosť nám umožňuje prekonať obmedzenia našej padlej prirodzenosti a konať v súlade s Božou vôľou.

Milosť neničí našu slobodu, ale ju zdokonaľuje. Milosť nám umožní konať v súlade s našou prirodzenosťou rozumných stvorení a slobodne si vyberať dobro. Milosť nám umožňuje rozpoznať pravé dobro a zvoliť si ho spôsobom, ktorý je v súlade s našou prirodzenosťou.

-js-

Obrázok: pixabay.com