Čo charakterizuje dnes veriaceho človeka od neveriaceho? Veriaci človek vo svetle viery vie posúdiť
a čítať znamenia čias a zaujať spavný postoj ku konkretným udalostiam.
Všetok svoj strach, obavy i úzkosť  premodlieva t.j. odovzdáva Bohu.
Veriaci v skúške neobviňuje P. Boha, ani vládu, ani ľuďí okolo seba.
Jeho viera tiež prechádza skúškou, ale uvedomuje si, že ňou prechádzajú aj iní ľudia.
Pevne dôveruje Bohu, modlí sa za seba aj druhých, blízkych i vzdialených je dokonca
ochotný ako Mojžiš vziať skúšku a obetu aj za iných.
Taký postoj zaujal Možiš viď dnešné čítanie Ex. 32, 7-14, ale najmä P. Ježiš, ktorý
hoci neviný sa za nás vydal ako najväčší hriešnik.
V tichom sebadarovaní za druhých spočíva pravé svedectvo viery práe v situácii ktorú zažívame.

fr. Martin OP