🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Je mi milšia otlčená Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, než Cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty.“ Čo nám tým chce pápež František povedať? Čo je podstatou služby a aký je rozdiel medzi službou neveriaceho a službou veriaceho človeka?

„Pôvodcom služby v Cirkvi“ je sám Ježiš, keď prichádza medzi ľudí a ukazuje nám príklad Božieho služobníka: „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 28) Zároveň každému z apoštolov udeľuje určitú funkciu a pri Nanebovstúpení ich posiela do sveta, aby šírili evanjelium. Týmto úkonom Boh dáva najavo dôležitosť spoločenstva, ktoré je nevyhnutnou súčasťou spásy človeka. No predtým, ako boli apoštoli poslaní do sveta, museli dobre poznať Krista a rozpoznať službu, do ktorej sú povolaní.

Služba je veľmi dôležitá, ale hrozia pri nej dva extrémy. Lenivosť a prílišná aktivita, ktorá zabraňuje iným, aby sa zapojili do služby, a napokon môže viesť k vyhoreniu a zanedbávaniu svojich povinností a dokonca možno aj vzťahov. Pri službe teda hrozí riziko nestálosti,  keď človek behá z jednej služby do druhej a slúži skôr sebe a vlastným potrebám. Naháňa sa, ale bezcieľne, a takáto služba nemôže prinášať ovocie. „Lebo ak je strom často presádzaný, neprinesie plody“ (Štepán Smolen). Podstatou služby je zakorenenie v Bohu a prinášanie Krista do sveta. Aby sme dokázali všetky tieto pokušenia rozpoznať a nájsť balans v oddychu a službe, Cirkev nám ponúka obrovské bohatstvo prostredníctvom sviatostí, zvlášť sviatosti Eucharistie, ktorá nás pohýna k službe v ústrety našim bratom a sestrám, ale zároveň nám umožňuje zastaviť sa a načerpať sily. Sviatosti nám pomáhajú rozlišovať, do čoho nás Boh povoláva, aby sme tak predišli prehnanej aktivite a zároveň aj lenivosti. Pretože ak nám prílišná aktivita zabraňuje nájsť si čas na Boha, potom to nie je služba posvätenia, ale zotročenia. Otvorme svoje oči, uši, ale hlavne srdce, aby sme boli citliví na Ducha Svätého a jeho pôsobenie v našom živote.

Dominika Paliesková

Čo nám k tomu hovorí katechizmus:

874 Sám Kristus je pôvodcom služby v Cirkvi. On túto službu ustanovil a dal jej moc a poslanie, zameranie a cieľ.

878 Hoci Kristovi služobníci konajú v spoločenstve, konajú vždy aj osobne. Každý je povolaný osobne: „Poď za mnou,“ (Jn 21, 22), aby bol v spoločnom poslaní osobným svedkom, osobne zodpovedným tomu, ktorý dáva poslanie a konal „v jeho osobe“ a pre iné osoby: „Ja ťa krstím v mene Otca…“; „Ja ťa rozhrešujem…“