🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Čo iné je Cirkev ako zhromaždenie všetkých svätých? Spoločenstvom svätých je práve Cirkev (KKC 946).

Cirkev je spoločenstvo lásky – v podstate veľká Božia rodina. Každá rodina má niekoľko členov, aj v tejto je to tak. Tvoria ju svätí v nebi – Cirkev oslávená, ktorá pomáha putujúcej; putujúcu Cirkev tvoríme my – žijúci kresťania – a ešte trpiaca Cirkev – duše v očistci, ktoré potrebujú zase našu pomoc. V rodinách jednotlivým členom navzájom na sebe záleží. Aby sme boli pravou rodinou, má by to byť tak aj v Cirkvi. Preto sa navzájom podporujeme, navzájom sa obohacujeme a spoločne si pomáhame na ceste k svätosti, spoločne slávime sviatosť Eucharistie, kde sa s nami spája aj celé nebo, a tak sme bližšie ku Kristovi, v ktorom sme všetci spojení. Vytvárame jeden organizmus, v ktorom hlavou je Kristus a my všetci členovia Cirkvi sme jeho údmi. V spoločenstve svätých „nik z nás nežije pre seba: ‚Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.‘ Aj ten najmenší z našich skutkov, ak ho vykonáme z lásky, je na osoh všetkým v tejto solidarite so všetkými ľuďmi, živými či mŕtvymi, ktorá sa zakladá na spoločenstve svätých“ (KKC 953).

Určite sa každý z nás aspoň raz stretol s niekým, kto nesúhlasil s tým, že Cirkev je svätá alebo ako sa Cirkev môže nazývať spoločenstvom svätých, keď je v nej mnoho hriešnikov… Ako to teda je?

Po prvé, všetci sme ľudia, sme slabí, náchylní na hriech, no máme veľké privilégium, že sme spoločne účastní na svätých veciach, sviatostiach, ktoré nás posilňujú a premieňajú naše hriechy prostredníctvom sviatostí na svätosť. Áno, aj svätci boli iba ľuďmi. Po druhé, na Zemi nás je už 8 miliárd, určite sa tu nájdu mnohí, ktorí žijú v milosti posväcujúcej a konajú mnoho dobra pre ostatných, to dobro sa teda hromadí v tomto spoločenstve. Po tretie, mnoho členov Cirkvi nás už predišlo do večnosti, kde sú veľmi blízko Bohu, hovoríme, že sú už oslávení, či už o nich vieme – ľudia vyhlásení za svätých , alebo aj nevieme – konali záslužné skutky, žili a zomreli v milosti posväcujúcej alebo sa skrze nekonečné Božie milosrdenstvo ocitli v nebi ako napríklad lotor, ktorý bol ukrižovaný spolu s Ježišom.

Čo všetkých členov Cirkvi spája? Sú to sviatosti spoločná cesta k svätosti – účasť na svätých veciach – sancta, a to najmä spoločná účasť na Eucharistii, prostredníctvom ktorej tvoríme v Kristovi jedno telo a tiež spoločenstvomedzi svätými osobami – sancti. „Sancta sanctis! – Sväté veci svätým!“ Tvoríme teda spoločenstvo sviatostí, pretože: „Ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým veriacim. Sviatosťami sú veriaci akoby posvätnými putami spojení a zjednotení s Kristom, najmä však krstom, ktorým akoby cez bránu vstupujú do Cirkvi“ (KKC 950). 

Všetko so všetkým súvisí – všetci v Cirkvi skrze Ježiša Krista na seba vzájomne pôsobíme, pretože sme jeden celok, aj keď zložený z mnohých a odlišných súčastí. Snažme sa žiť tak, aby sme boli dobrom pre celé toto spoločenstvo – spoločenstvo svätých.

Klaudia Bajusová

Čo nám k tomu hovorí Katechizmus?

956 Orodovanie svätých. „Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti… Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša… Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“ „Budem prežívať svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi.“

962 „Veríme v spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, čiže tých, ktorí putujú na tejto zemi, tých, čo sa po skončení života očisťujú, i tých, čo požívajú nebeskú blaženosť, a všetci spolu tvoria jednu Cirkev. Takisto veríme, že v tomto spoločenstve nám pomáha milosrdná láska Boha a jeho svätých, ktorí ustavične a ochotne vypočúvajú naše prosby.“