„Spoločné dobro treba chápať ako „súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť.“ (KKC 1906) Čo nám tým chce Katechizmus povedať? Čo mám teda robiť, aby som dosiahol vlastnú dokonalosť a zároveň pomôcť druhým k ich vlastnej dokonalosti?

Každý z nás patrí do nejakého spoločenstva, môže to byť spoločenstvo rodiny, spoločenstvo priateľov, no predovšetkým veriaci patria do spoločenstva Cirkvi. Boh prišiel na svet preto, aby slúžil a nie, aby bol obsluhovaný. A tomu istému chce naučiť aj nás. Aby sme nie len konali dobro, ale aby sme spôsobili dobro iných. Veď predsa dobro celku je lepšie ako dobro jednotlivých častí. V knihe Genezis sa píše o stvorení sveta hneď v prvej kapitole. Všimnime si, že Boh po každom dni povie: „A bolo to dobré.“ Ale keď Boh zavŕšil dielo stvorenia sveta, povedal: „A bolo to veľmi dobré.“ Jednotlivé veci Boh pomenúva ako dobré, to znamená, že sú vo svojej prirodzenosti dobré, ale všetky veci ako celok pomenúva ako veľmi dobré. Sila sa nachádza v jednote všetkých ľudí.

Ďalšou dôležitou vecou, ktorú je potrebné si uvedomiť, je rozmanitosť ľudí. Boh nás stvoril originálnych, každý máme iné talenty, iné dary, ktoré slúžia nielen na posvätenie vlastné, ale aj druhých. A v tom je to tajomstvo krásy. „Čo robíš ty, ja robiť neviem. Čo robím ja, ty robiť nemôžeš. No spolu môžeme urobiť niečo krásne pre Boha…“ (Matka Tereza). Veď aj vesmír je zložený z rozdielnych častí. Keby bol stvorený z rovnakých častí, strácal by mnohé stupne krásy a dobroty. Preto ani rozdielnosť medzi ľuďmi nie je náhodná, ale Boh ju vkladá do každého človeka zámerne.

Usilujme sa o vlastné dobré skutky, ale dajme príležitosť aj druhým na konanie dobrých skutkov. Veď aj hviezdy na nebi žiaria spolu, jedny silnejšie, iné slabšie. Ale spolu vytvárajú umelecké dielo krásy. Preto dovoľme zažiariť aj iným.

Dominika Paliesková

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

1905 „Nežite len sebe, uzavretí sami do seba, ako by ste už boli ospravodlivení, ale keď sa schádzate, hľadajte to, čo je na osoh všetkým.“

1925 „Spoločné dobro zahŕňa tri základné prvky: rešpektovanie a zveľaďovanie základných práv osoby; prosperitu alebo rozvoj duchovných a časných dobier spoločnosti; pokoj a bezpečnosť spoločnosti a jej členov.“