Apoštoli „mali všetko spoločné“ (Sk 2,44). Vďaka tomu boli slobodní pre kázanie. Zároveň sa tak mohli hlbšie odovzdať životu v láske a mať jedno srdce a jednu dušu. Aj my máme všetko spoločné, aby sme tak naplnili najvyšší cieľ kresťanského života: zjednotiť sa s Kristom prostredníctvom lásky. Život v spoločenstve je teda miestom a prostriedkom pre rast v čnosti. Základ nášho kázania spočíva v tom, že sa učíme žiť pre Boha a milovať ho aj tým, že žijeme pre našich bratov a milujeme ich.

Aby sme naplnili naše nadprirodzené povolanie, snažíme sa životom nasledovať Krista. Pomocou evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti sa pripodobňujeme Ježišovi. Rovnako ako sa on rozhodol pre život v chudobe, aj my sa držíme evanjeliovej chudoby. Ako si on zvolil celibát, aby celý svoj život miloval Otca s nerozdeleným srdcom, aj my prijímame život v čistote. A tak isto ako bol on poslušný „až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,8), aj my sa sľubom poslušnosti odovzdávame do rúk Boha, Preblahoslavenej Panny Márie, sv. Dominika a našich predstavených.