Svätý Dominik zaviedol ohľadom štúdia mnoho nového. Štúdium, usporiadané tak, aby napomáhalo službe spásy, včlenil do poslania svojej Rehole. On, ktorý so sebou stále nosil evanjelium svätého Matúša a listy svätého Pavla, vodil bratov do škôl a posielal ich do väčších miest, „aby študovali, kázali a vytvorili konvent“.

(Z Knihy stanov a nariadení Rehole, č. 76)

Preto „má naše štúdium zvrchovanou mierou smerovať hlavne a so zanietením k tomu, aby sme mohli byť užitoční duchovnému prospechu blížnych.“

Pri štúdiu nech bratia premýšľajú o mnohostrannej Božej múdrosti a pripravujú sa, aby v oblasti náuky slúžili Cirkvi a všetkým ľuďom. Majú sa venovať štúdium tým viac, že sú podľa rehoľnej tradície zvláštnym spôsobom povolaní, aby cibrili sklon ľudí k pravde.

(Z Knihy stanov a nariadení Rehole, č. 77)

Aktualizujeme…