Svätý Dominik zaviedol ohľadom štúdia mnoho nového. Štúdium, usporiadané tak, aby napomáhalo službe spásy, včlenil do poslania svojej Rehole. On, ktorý so sebou stále nosil evanjelium svätého Matúša a listy svätého Pavla, vodil bratov do škôl a posielal ich do väčších miest, „aby študovali, kázali a vytvorili konvent“.

(Z Knihy stanov a nariadení Rehole, č. 76)

K nášmu životu patrí tiež osobitné poverenie k štúdiu. Ako za čias sv. Dominika, tak aj dnes nemôže inteligentné kázanie stáť iba na osobnej charizme, ale tiež na kontemplatívnom štúdiu. Bohom zjavená pravda spolu s cirkevným výkladom prinášajú život každému, kto počúva evanjelium. Pri štúdiu pravdy sa zvlášť opierame o učenie anjelského učiteľa, sv. Tomáša Akvinského, ako aj ďalších svätcov našej rehole a náš pracovný stôl sa vtedy takmer stáva drevom kríža. Takto nachádzame ukrižovaného Krista. Horlivým štúdiom spoznávame pravdu o vykúpení, ktoré chce Kristus ponúknuť všetkým ľuďom.