🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Sv. Martin de Porres patrí medzi svätých, ktorí v našich končinách patria k tým menej známym. Práve to bol jeden z dôvodov, prečo ma tento svätec zaujal. Kto bol sv. Martin a v čom nám môže byť inšpiráciou dnes? Pomôckou nám budú atribúty – poznávacie znaky, s ktorými sa sv. Martin najčastejšie zobrazuje.

Prvým atribútom, ktorý pri sv. Martinovi určite neprehliadneme, je metla. Martin pochádzal z peruánskeho mestečka Lima, podobne ako sv. Ružena Limská. Už ako 15-ročný žiadal o prijatie do dominikánskeho kláštora. No keďže bol mulat, prijali ho len do tretieho rádu. Práve pre svoju farbu pleti sa neraz stretal s ponižovaním a urážkami. V kláštore robil tie najpodradnejšie práce a jeho najpoužívanejším nástrojom bola metla. Všetko však znášal s radosťou a veľkou dávkou pokory. Práve v nej nám môže byť príkladom – prijať a pustiť sa aj do prác, ktoré nám príliš ,,nevoňajú“ či do ktorých sa nám nechce.

Túto mimoriadnu zrelosť si neskôr všimli aj jeho spolubratia, a tak mu v r. 1603 povolili zložiť doživotné sľuby. Z Martina sa tak stal rehoľný brat.

Druhým znakom je kríž. Sv. Martin mal veľkú úctu a lásku k Eucharistii a Kristovmu umučeniu. Počas hodín strávených pred bohostánkom a rozjímaním sa často stávalo, že upadol do extázy, počas ktorej sa vznášal nad zemou. Boh ho obdaril aj týmito nadprirodzenými darmi. Okrem toho sa veľmi rád modlil, najmä v noci, a obľúbil si aj pôst. Horlivosť v modlitbe môže byť ďalším príkladom.

Tretím znakom je košík s jedlom, ktorý sv. Martin drží v ruke. Už v mladosti sa Martin vyučil za holiča, čo obsahovalo aj ránhojičstvo, a stal sa vyhľadávaným mastičkárom. Bol zapálený v pomoci a službe tým najbiednejším. Dar bilokácie mu pomáhal byť v službe blížnym na viacerých miestach súčasne. Sv. Martin dokázal liečiť telo, ale aj dušu. Mať v úcte tých, ktorí sú chorí alebo sú na tom horšie ako my, dobročinnosť a starostlivosť o druhých nám môžu byť ďalšou inšpiráciou.

A na záver sú to zvieratá, ku ktorým mal sv. Martin veľmi dobrý vzťah. Kŕmil ich, staral sa o ne a dokázal sa s nimi podobne ako sv. František zhovárať. Dbať na naše okolie, živé tvory ale aj prírodu je veľmi aktuálnym povzbudením do doby, ktorú práve žijeme.

Jednoduchosť, pokora, modlitba a záujem o ľudí aj stvorenstvo sú inšpiráciou, ktoré nám ponúka  život sv. Martina de Porres. Skúsme preto aj dnes prosiť sv. Martina o jeho orodovanie!

Zuzana Kaňuchová

Modlitba k sv. Martinovi

Milosrdný Bože, svätého Martina si priviedol po ceste pokory do nebeskej slávy; daj, aby sme podľa jeho príkladu pomáhali svojim blížnym v núdzi a chorobe, a tak dosiahli s ním účasť na radosti svätých v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.