🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Adam, kde si? Bál som sa, lebo som počul Tvoj hlas, a tak som sa skryl.  Ekklesia – ek-kalein – ,,volať z“. Pán volá človeka. Katechizmus hovorí o Cirkvi ako o zhromaždení vyvoleného Božieho ľudu. Tiež hovorí, že Boh zvoláva svoj ľud zo všetkých končín zeme.

Skúsme teda teraz trošku zmeniť perspektívu. Pozrime sa na Cirkev ako na spoločenstvo ľudí, ktorí Bohu povedali tu som. Týmito slovami, skutkami lásky alebo čímkoľvek iným.

,,Abrahám! – Tu som.“ ,,Jakub, Jakub! – Tu som.“ ,,Samuel! – Hovor, Pane, Tvoj sluha počúva.“ ,,Mária! – Rabunni.“ V dejinách nájdeme mnoho ľudí, ktorí odpovedali Bohu tu som. Mnohých zaiste poznáme sami. Pápež František ich volá svätí od vedľajších dverí. Keď sa tento hlas spája v jedno, je to odpoveď jeho Cirkvi. Cirkvi, ktorá sa pred ním nechce skrývať. (Hoci sa pred ním niekedy hanbí, ako sa hanbil Adam. Ale vie, že On je ten, ku ktorému má prísť človek, keď ho ťaží hriech.) Veď je tá, ktorá patrí Pánovi. Kyriake – Kirche – ,,tá, ktorá patrí Pánovi.“ A Boh (teba i mňa) volá po mene, nemá pred sebou len anonymnú masu ľudí, volá menom.

Aj apoštoli boli po Ježišovom ukrižovaní zatvorení. Báli sa. Istotne sa po všetkom, čo sa stalo, pred Ježišom hanbili (najmä Peter). Ale keď prišiel Duch Svätý, rozpŕchnutím sa do celého sveta odpovedali tu som. Dostali totiž ďalšiu šancu odpovedať. A ovocím ich odpovedí sme aj my. Cirkev na Slovensku v roku 2022. Pretože zopár mužov a žien odpovedalo na Božie volanie.

Adam, kde si? Bál som sa, lebo som počul Tvoj hlas, a tak som sa skryl. Pán volá človeka, a vtedy vstupuje do úzadia, kde sa človek nachádza. (Aj keď sa bojí a je práve v hanbe ukrytý.) Reflektor totiž upriamuje pozornosť na Boží hlas, ktorý volá a zhromažďuje svoje deti. Tvorí Cirkev. Pane, kde si? Aké krásne sú chvíle, keď Pán svojej Cirkvi odpovedá tu som.

Mirka Jurašková

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

751 „Cirkev“ sa vo Svätom písme označuje výrazom ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, „volať z“; z neho je latinské Ecclesia, francúzske Église talianske Chiesa), ktorý znamená „zvolanie [zhromaždenia]“. Označuje zhromaždenia ľudu, zvyčajne náboženskej povahy. Tento výraz sa v gréckom preklade Starého zákona často používa na označenie zhromaždenia vyvoleného ľudu pred Bohom, najmä zhromaždenia na Sinaji, kde Izrael dostal Zákon a kde ho Boh ustanovil za svoj svätý ľud. Keď sa teda prvé spoločenstvo tých, čo verili v Krista, nazvalo „Cirkev“ (ekklesia), uznalo, že je dedičom tohto zhromaždenia. V Cirkvi Boh „zvoláva“ svoj ľud zo všetkých končín zeme. Výraz Kyriake, od ktorého je odvodené nemecké Kirche, anglické Church i slovenské Cirkev, značí „tá, ktorá patrí Pánovi“.

752 V kresťanskej terminológii výraz „Cirkev“ označuje liturgické zhromaždenie, ale aj miestne spoločenstvo alebo celé všeobecné spoločenstvo veriacich. Tieto tri významy v skutočnosti nemožno od seba oddeľovať. „Cirkev“ je ľud, ktorý Boh zhromažďuje po celom svete. Jestvuje v miestnych spoločenstvách a uskutočňuje sa ako liturgické, najmä eucharistické zhromaždenie. Žije z Kristovho slova a tela, a tak sa aj sama stáva Kristovým telom.