Téma na december: Počúvajúce srdce

//Téma na december: Počúvajúce srdce

Téma slávenia: Je rozdiel medzi tým, čo vidím a tým, čo počujem. Izrael sa stal ľudom slova, počutia, nie obrazu. Ak sa chce srdce pohnúť dopredu, musí sa naučiť počúvať slová. Počas putovania púšťou mohli Izraeliti mnoho vidieť: zázračné vyslobodenie z rúk Egypta, mannu z neba, ale napriek tomu veľa krát upadali do reptania. „Videnie“ ich menilo len na krátku chvíľu. V skutočností však počúvanie má väčšiu silu ako videnie. Boh prikázal Izraelitom: „Počúvaj Izrael“ (porov. Dt 6,4,). Božie kráľovstvo prichádza cez počúvajúce srdce.

Biblický text: Rim 7, 18-24

Text na reflexiu: Mannes Stanislav Marušák: Obuj si sandále – 2. kapitola – Počúvajúce srdce, str. 35-47.

Modlitba: Nebeský Otče, ty si nám prikázal počúvať tvojho milovaného Syna; živ našu vieru svojím slovom a očisťuj náš duchovný zrak, aby sme sa mohli vo večnosti tešiť z pohľadu na tvoju velebu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen

Drahí laickí dominikáni,

III. kapitula Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku, ktorú sme slávili v auguste tohto roku, odporučila Formačnej komisii, aby texty z pera nášho promótora fr. Mannesa Stanislava Marušáka – Obuj si sandálePutovanie dominikánskou spiritualitou, sme všetci spoločne preberali v rámci trvalej formácie v našich mesačných témach.

A tak Vám oznamujem, že od novembra 2017 budeme na našich mesačných stretnutiach preberať texty postulátnej a noviciátnej formácie, ako sú publikované v spomenutej knihe.

Štúdium týchto tém navrhujeme robiť spôsobom, ktorý sa osvedčil v niektorých bratstvách: Každý člen bratstva, v rámci prípravy na mesačné stretnutie, si doma prečíta text určený na daný mesiac. Jeden brat alebo sestra z bratstva si tému pripraví (bolo by vhodné, aby sa členovia striedali) a na stretnutí ju bude moderovať. Všetci členovia bratstva sa budú aktívne zapájať, podelia sa o to, čo sa v danom texte naučili, ako sa to dotýka ich života laického dominikána, o čo sa môžu podeliť s ostatnými členmi bratstva, a pod.

Vo sv. Dominikovi a sv. Kataríny Sienskej

Eva Antonína Zúdorová OP

provinčná predstavená

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:02+01:0027. novembra 2017|