Téma na február 2016

//Téma na február 2016

List Fr. Bruna Cadore OP k jubilejnému roku Rehole kazateľov – I. časť

Téma slávenia: Pre sv. Pavla byť kazateľom, znamená byť priateľom všetkých, slobodný voči všetkým, a to tak, že sa stal sluhom všetkých. Prvou úlohou kazateľa je spájanie sa s tými, ku ktorým je poslaný. Pretože kazateľ túži, aby sa evanjelium stalo príbytkom všetkých, spája svoj osud s osudom tých, ktorí s ním vedú rozhovor, a to až do tej miery, kým neprijme to, že jeho sloboda závisí od týchto nových priateľstiev, kým neprijme svoju slobodu a kreativitu od tejto závislosti.

Biblický text: 1Kor 9,16-23

Text na reflexiu: Bruno Cadoré: List k jubilejnému roku Rehole kazateľov (Rehoľa kazateľov včera, dnes a zajtra)

« Beda mi, keby som evanjelium nehlásal. » (porov. 1Kor 9, 16)

Moje drahé sestry a bratia,

Choď a káž!

Od osláv výročia ustanovenia kláštora prvých mníšok v Prouilhe nás každý rok novény, ktorú navrhol brat Carlos, pripravoval načúvať aj dnes tomuto poslaniu. Naša dominikánska tradícia nám hovorí, že Dominik jedného dňa od svätého Petra a Pavla počul: « Choď a káž, pretože Boh si ťa vyvolil pre túto službu ». Pri dverách Baziliky Santa Sabina boli tie isté slová použité autorom, ktorý napísal nádhernú ikonu, kde pre zmenu svätý Dominik nám, všetkým, bratom a sestrám Dominikánskej rodiny, hovorí: Choď a káž! Vade Praedica!

Odpoveďou na túto výzvu bude náš spôsob zaktualizovania potvrdenia rehole v dobe, keď oslavujeme osemsté výročie. Nie len od každého z nás individuálne, ale od všetkých spolu, ako od bratského spoločenstva, v apoštolskej solidarite s našimi komunitami a s naším odovzdaním sa čo najenergickejšiemu spôsobu v dynamike svätého kázania, ktorým je Dominikánska rodina. Na žiadosť Dominika z Osmy potvrdil pápež Honórius III. v roku 1216 Rehoľu kazateľov. Dnes, na žiadosť potrieb sveta a s tým istým odhodlaním ako Dominik, slúžiť Cirkvi a mystériu spoločenstva, sa to akosi vracia späť k nám, aby sme pre zmenu my potvrdili túto Rehoľu  kazateľov. Honórius III. o reholi napísal, že venovaním všetkých svojich síl šíreniu Božieho Slova a evanjelizácii v mene nášho Pána Ježiša Krista vo svete, Dominik a jeho bratia odpovedali na túžbu Toho, « ktorý vždy, novými ratolesťami, robí svoju cirkev plodnou, aby táto posledná doba dosiahla úroveň minulosti a aby sa šírila katolícka viera » (18. januára 1221).

« Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; je to moja povinnosť, a beda mi, keby som evanjelium nehlásal! » Určitesme ďaleko od doby, keď písal Pavol, ale kázaním toľkých našich sestier a bratov, rozšírila Cirkev stan priateľstva s Bohom! Tieto roky prípravy na Jubileum boli pre nás všetkých, sestry a bratov, laikov i rehoľníkov, príležitosťou preveriť spôsob, ktorým prispievame, podľa cesty začatej Dominikom, k budovaniu stanu priateľstva s Bohom. Toto bolo možno tiež príležitosťou, aby sme si uvedomili prekážky, ktoré postupne oslabovali nadšenie prvých dní, inštitucionálne bremená, obavy a potreby osobného zabezpečenia, potrebu uznania, ľahostajnosť alebo znechutenie zoči-voči fraktúram, ktoré mrzačia svet.

Určite potrebujeme podniknúť kroky na vyhodnotenie toho, čo robíme a čo môžeme robiť, potrebujeme vypracovať plány. Na jednom mieste rozvíjaním nášho kázania potrebujeme dať úplnú voľnosť kreativite prinesenej novými povolaniami, na inom mieste sa potrebujeme pripraviť na čas prechodu, alebo dokonca recesie. Ale budúcnosť kázania evanjelia pokoja, bu
dúcnosť ohlasovania, že tento svet, taký aký je, je miestom, kde chce dať Boh vyklíčiť semenu Kráľovstva, nebude pravdepodobne predovšetkým výsledkom strategických plánov, nech by boli akokoľvek dobré. Tak chcel Dominik objasniť pápežovi, keď ho žiadal o potvrdenie prvého ovocia svojej intuície, že oheň evanjelia musí najprv zapáliť existenciu každého kazateľa: oni mali « byť » kazateľmi. Je to ten vnútorný oheň, ktorý nám jedného dňa dodá odvahu požiadať o milosť zasvätiť celý svoj život Slovu. Je to ten istý oheň, ktorý v nás môže vyvolať netrpezlivosť, nespavosť, nádej, že kráčaním od mesta k dedine, sa meno Ježiša Krista stane menom brata a priateľa, ktorý prichádza žiť s ľuďmi, podnecujúc vo všetkých presvedčenie, aby k Nemu kráčali (ST III q. 40, resp 3).

Keď Pavol vyjadruje túto « vnútornú potrebu », robí to tým, že hovorí ako sa on sám pokúsil byť priateľom všetkých, slobodný voči všetkým, a to tak, že sa stal sluhom všetkých: « Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal » (porov. 1Kor 9,19f). Toto je ten istý oheň, ktorý žije v Dominikovi: zanietenie pre kázanie. Zdá sa, že prvou úlohou kazateľa je spájanie sa s tými, ku ktorým je poslaný. Pretože kazateľ túži, aby sa evanjelium stalo príbytkom všetkých, spája svoj osud s osudom tých, ktorí s ním vedú rozhovor, a to až do tej miery, kým neprijme to, že jeho sloboda závisí od týchto nových priateľstiev, kým neprijme svoju slobodu a kreativitu od tejto závislosti (nie je to vlastne to, čo znamená žobrať?). Tento vnútorný oheň pre apoštola neznamená iba to, že má čo povedať alebo čím prispieť. Je to oheň netrpezlivosti zdieľať na tomto svete so všetkými, svet, ktorý v deň, keď sa to zapáči Bohu, prijme svoju premenu od pravdy evanjelia.

Vieme, že pre Pavla je táto premena obrazom tajomstva jednoty lásky v Kristovi (Ef 3-4). Ako by sme tu mohli nespomenúť prorockú mozaiku zo Santa Sabiny? (Gal 3, 28; Kol 3, 11); vy všetci ste jedno v Ježišovi Kristovi, lebo on je všetko, on je vo všetkom! Naším poslaním je ohlasovať tento sľub spoločenstva: hviezda na Dominikovom čele nám pripomína Betlehemskú hviezdu, ktorá sa objavuje tam, kde Slovo vstupuje do zväzku, do spoločenstva s ľudským bytím. To je to isté svetlo Slova, ktoré prichádza žiť v srdci spoločenstva. Toto « prichádzanie » je ako vnútorný oheň a tento oheň, ktorým horíme, máme odovzdať iným. Plameň kázania: symbol nášho Jubilea a nášho poslania. Pohnutý týmto ohňom, vo svete, ktorý sa niekedy zdá byť odsúdený na rozdelenia a konflikty, keď identitarizmus1 spoločenstvu v rozmanitosti, v čase keď sami rehoľníci nie vždy vedia ako uniknúť týmto pokušeniam, pohnutí ohňom túžby za týmto prisľúbeným spoločenstvom, choď a káž!


1 Identitarizmus – odmietnutie univerzalizmu a návrat k priorodzenému stavu (pozn. prekl).

Modlitba: Všemohúci Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme ťa, pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

Modlitba za jubileum:
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si povolal svojho služobníka
Dominika Guzmána
vydať sa s vierou na cestu
ako potulný pútnik a kazateľ milosti.
Pri príležitostislávenia
Jubilea rehole ťa prosíme,
vylej na nás opäť Ducha
vzkrieseného Krista,
aby sme verne a radostne
ohlasovali evanjelium pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:38+01:006. februára 2016|