Júl a august 2016

//Júl a august 2016

List sv. Kataríny Sienskej JÁNOVI PEROTTIMU, GARBIAROVI V LUCCE

 


Téma slávenia: Žiadam si vás vidieť ako pravého otca, ktorý živí, riadi a spravuje svoju rodinu v svätej bázni Božej, aby ste boli úrodným stromom, aby ovocie vychádzajúce z vás bolo dobré a cnostné. A skôr ako strom vydá ovocie, musí byť dobrý a udržovaný v poriadku.

Biblický text: Jn 14,5-11

Text na reflexiu: JÁNOVI PEROTTIMU, GARBIAROVI V LUCCE

JÁNOVI PEROTTIMU, GARBIAROVI V LUCCE

Otec rodiny má byť podobný stromu, ktorý nesie dobré ovocie. Učme sa od Ježiša pokore, statočnej miernosti a láske. V mene ukrižovaného Ježiša Krista a sladkej Márie. Predrahý a milovaný syn v sladkom Ježišovi Kristovi. Ja Katarína, pokorná služobnica sluhov Ježiša Krista, vám píšem v jeho drahej krvi a žiadam si vás vidieť ako pravého otca, ktorý živí, riadi a  spravuje svoju rodinu v svätej bázni Božej, aby ste boli úrodným stromom, aby ovocie vychádzajúce z vás bolo dobré a cnostné. Viete dobre syn môj, že skôr ako strom vydá ovocie, musí byť dobrý a udržovaný v poriadku; preto vravím, že sa vaša duša musí udržiavať v poriadku svätou a pravou bázňou a Božou láskou. A keby sme povedali: „Nedokážem ju dať do poriadku“, hľa, pozerajte na Slovo, Božieho Syna, ktorý sa stal naším vodcom. On povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život“. Kto sa tejto cesty bude pridŕžať, nezablúdi, ale bude prinášať ovocie života. Toto ovocie bude sýtiť syna vašej duše a tiež deti, ktoré ste splodili prirodzeným spôsobom, dostanú z vône a mäsa tohto ovocia. Akú cestu vytýčil tento sladký Majster, nepoškvrnený Baránok? Vytýčil cestu hlbokej a pravej pokory, lebo hoci bol Bohom, znížil sa k ľuďom. Jeho cestou je potupa, trýznenie a zneváženie, bolesť a námaha až k potupnej smrti na kríži. Pohŕdajúc všetkou rozkošou a pôvabom, chcel ísť vždy najpokornejšou a najopovrhovanejšou cestou, akú mohol nájsť. A aké ovocie vydal, keď nám vystaval cestu?  Že ktokoľvek chce, môže po nej kráčať. Počuli ste to na dreve presvätého kríža, kde bolo ovocie trpezlivosti podobné jeho ovociu; lebo keď Židia volajú: „Ukrižuj!“, on volá: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ Ó nesmierna Božia dobrota! Lebo nielenže odpúšťa, ale ich aj ospravedlňuje pred Otcom. On je tichý Baránok, lebo nie je počuť, že by kričal, keď ho potupujú. On nám vydal ovocie lásky, lebo nevýslovná láska, ktorú mal Boh k človeku, ho držala pribitého a prikovaného na kríži. Lebo ani klince ani kríž by ho neudržali, ak by nebolo puta lásky. On bol poslušný svojmu Otcovi, nehľadiac na seba, iba k Otcovej cti a k nášmu spaseniu. Takže, toto je cesta, sladký môj syn, po ktorej chcem aby ste kráčali, aby ste boli pravým otcom, ktorý živí svoju dušu a synov, ktorých dal sám Boh, rastúc vždy z cnosti do cnosti. A vedzte, že žiadnym spôsobom nemôžeme mať skrze seba toto ovocie cnosti, pretože sme plané stromy, ak by sme sa nenaštepili láskou a túžbou po Bohu, na tento sladký strom, ukrižovaného Krista. Lebo keď vidíme ako veľmi nás miloval, že dal za nás život, nebudeme sa môcť zdržať toho, aby sme sa raz nestali jeho súčasťou. Vtedy duša zanedbaná láskou nechce ísť inou cestou než cestou svojho Majstra; vyhýba sa svetskej rozkoše a potechy, pretože sa im vyhýbal on, a miluje, čo miluje Boh a nenávidí to, čo Boh nenávidí; miluje cnosť a nenávidí neprávosť a radšej si praje umrieť; než uraziť svojho Spasiteľa.

A nestrpí aby ho deti a domáci urážali, naopak, bude ich trestať ako pravý otec a podľa svojich možností sa bude snažiť, aby nasledovali Kristove kroky. Prosím vás teda, aby ste si toto pamätali. Povzbuďte a požehnajte celú rodinu a veľmi pozdravte matku a svoju manželku, a zvlášť požehnajte moju dcéru, tú, ktorú si žiadam, aby bola Kristovou nevestou a jemu sa zasvätila. Viac nepoviem. Ostávajte v sladkej a svätej Božej láske. Sladký Ježiš, Ježiš láska!

Modlitba: Ó, všemohúci Otče, večný Bože! Ó, prevzácna a presladká Láska! Vidím v tebe a uchovávam si v srdci, že ty si Cesta, Pravda a Život, po ktorej musí ísť každý človek, ktorý má prísť k tebe. Tvoja nevýslovná láska upriamuje a formuje túto cestu z pravého poznania, ktorým je Múdrosť, tvoj jednorodený Syn, náš Pán, Ježiš Kristus. Keď úbohá krehkosť zapríčinila smrť ľudského pokolenia, ty hnaný výlučne láskou a milosrdným súcitom, si nám poslal pravého Boha a nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, odetého do nášho smrteľného tela. Ó, nekonečná Dobrota a bezhraničná Láska, pravý Bože, nech sa hanbí človek, Adamovo dieťa, ktoré si vykúpil jedine z lásky smrťou svojho jednorodeného Syna, že nekoná tvoju vôľu, kým ty si neželáš iné, len naše posväcovanie! (Katarína Sienská: Modlitba III. Kristus naša spása.)

Modlitba za jubileum:
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si povolal svojho služobníka
Dominika Guzmána
vydať sa s vierou na cestu
ako potulný pútnik a kazateľ milosti.
Pri príležitostislávenia
Jubilea rehole ťa prosíme,
vylej na nás opäť Ducha
vzkrieseného Krista,
aby sme verne a radostne
ohlasovali evanjelium pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:33+01:002. augusta 2016|