Téma na marec 2016

//Téma na marec 2016

List Fr. Bruna Cadore OP k jubilejnému roku Rehole kazateľov – II. časť

Téma slávenia:  Dominik dostal od Petra a Pavla palicu a knihu. V Knihe je napísané, čo chce Boh zjaviť všetkým. A palica preto, lebo je to o vydaní sa na cestu, o vyjdení z našich ustanovizní, znamená to ísť za hranice našej bezpečnosti, prekročiť priekopy, ktoré rozdeľujú kultúry a ľudské skupiny, sprevádzať kroky ľudí, aj keď to znamená vydať sa na neisté cesty. Palica, o ktorú sa možno oprieť, keď žiadame o milosť milosrdenstva, vedomí si svojich slabostí a hriechov, aby nás naučila stať sa kazateľmi. Palica putujúceho kazateľa milosti milosrdenstva.

Biblický text: Lk 1,39-45 alebo Lk 4,42-44

Text na reflexiu: B. Cadoré: List k Jubilejnému roku Rehole kazateľov – Rehoľa kazateľov včera, dnes a zajtra

« Beda mi, keby som evanjelium nehlásal. » (porov. 1Kor 9, 16)

Moje drahé sestry a bratia,

Vráťme sa teraz k obrazu Dominikovho videnia: Petrova palica a Pavlova kniha. Petrova palica, predovšetkým nikdy nezabudnúť, že je len jeden Pastier a Peter bol prvý medzi jeho služobníkmi. A tak sú kazatelia poslaní neúnavne kázať milosť spásy, ktorej Cirkev, v jednote jej spoločenstva, je sviatosťou. Ale palica aj preto, lebo je to o vydaní sa na cestu, o vyjdení z našich ustanovizní, znamená to ísť za hranice našej bezpečnosti, prekročiť priekopy, ktoré rozdeľujú kultúry a ľudské skupiny, sprevádzať kroky ľudí, aj keď to znamená vydať sa na neisté cesty. Palica, o ktorú sa možno oprieť, keď žiadame o milosť milosrdenstva, vedomí si svojich slabostí a hriechov, aby nás naučila stať sa kazateľmi. Palica putujúceho kazateľa milosti milosrdenstva. Mobilita tohto putovania, vnútorného ako aj vonkajšieho, znamená, že palica musí byť vždy sprevádzaná Knihou, ktorú niesol Pavol. Iste, pretože v Knihe je napísané, čo chce Boh všetkým zjaviť. A tiež preto, že je to v Slove, ktoré musí byť ponorené do skúsenosti viery, konverzácie evanjelizácie a práce zrozumiteľnosti, o ktorú sa usiluje teológia. Ale kniha s palicou preto, lebo ide o stretnutie, dialóg, o štúdium iných kultúr, úctu k inému hľadaniu pravdy, toto všetko utvorí brány k hlbšiemu poznaniu a pochopeniu tohto Slova, ktoré sa postupne samo zjavuje pomocou podrobného skúmania Písma, ktoré bolo zaznamenané do Biblie. Choď a káž môže byť vyjadrené ako « choď a študuj », nie preto, aby si sa stal učencom, ani nie preto, aby si si robil nárok « učiť iných », ale študovať, aby si podrobne skúmal znamenia čias, rozpoznal stopy milosti, ktorá pracuje v srdci sveta; učil sa ako sa radovať a ďakovať a každý deň lepšie pochopil hĺbku  tajomstva prítomnosti Toho, ktorý je Slovo a Pravda. Choď, pretože milosť, ktorej kazateľom sa chceš stať, ťa predchádza do Galiley a ty sa musíš naučiť ju rozoznať, študovať a kontemplovať, a tak následne mať radosť zo zdieľania tejto správy!

Kráčame, sme vzatí do davu tých, ktorí v Dominikovej škole kráčali pred nami. Ponúka sa nám mnoho škôl svätosti! Pretože ako dobre vieme, toto « choď a káž », posielajúc nás na kazateľské cesty, nás pozýva objaviť, ako sa tieto cesty stanú cestami nášho prispôsobenia sa Pánovi. Zdá sa mi, že na začiatku tohto jubilejného roku nesmieme zabudnúť na prvú komunitu apoštolov a priateľov, ktorí sprevádzali Ježiša na cestách Galiley. Jeho nasledovaním sa táto komunita  postupne « formovala pre kázanie ». Vďaka návratu k týmto prvým apoštolským časom mali Diego a Dominik intuíciu potreby obnovy metód, oduševnenia a posolstva evanjelizácie. Dnes a zajtra je rad na nás, my sme pozvaní do tej istej práce obnovy, aby sme prispeli « k šíreniu katolíckej viery a k tomu, aby posledná doba dosiahla úroveň predošlých dôb ». Máme príležitosť tak urobiť tým, že na všetkých kontinentoch príjmeme nové povolania, ktoré tiež predstavujú výzvu na neustálu obnovu dynamizmu kázania rehole. Takže aké sú tie cesty, na ktorých sme povolaní žiť dôverne s ľuďmi? « Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný » (Lk 4, 43). Rehoľa svätého Dominika, ako celok, musí byť oživovaná podobným vedomím naliehavosti « návštevy evanjelia » (Lk 1, 39)! Určite, my všetci, bratia, sestry a laici máme dobé dôvody tvrdiť, že musíme predovšetkým zabezpečiť všetko to, čo už robíme. Niekedy môžeme byť « paralyzovaní », keď vezmeme do úvahy veľkosť úlohy a to ako nás je málo. Samozrejme, máme právo zdôrazniť, že tam, kde sme už etablovaní, je úloha kázania esenciálna. Ale « návšteva evanjelia » nás núti pripojiť sa k ľuďom, skupinám a miestam, kde ohlasovanie dobrej zvesti o Kráľovstve musí znovu « tiež » zaznieť. Predmetom kázania je diskrétne a zdvorilé priblíženie sa Toho, ktorý prichádza nenútene a ponúka priateľstvo a milosrdenstvo Boha. Je všeobecne známe, že svätý Dominik « nevytvoril » ruženec. Ale nie je náhoda, že jeho rehoľa bola poverená meditáciou a kázaním o tajomstve Krista, ktoré vychádzajú z kontemplácie  tajomstiev ruženca.

Tým, že tajomstvá Ježišovho života, ktorý žil medzi ľuďmi a vybudoval si medzi nimi svoje miesto, konfrontoval sa so zradou a smrťou a pritom neprestal ponúkať milosrdenstvo, sú zakorenené v srdci života kazateľa, riadia spôsob, akým kazatelia budú svojimi ľudskými slovami slúžiť dôvernému príchodu milosrdenstva, aby svet mohol mať život.

Modlitba: Dobrotivý Bože, osvieť srdcia svojich služobníkov milosťou Ducha Svätého; daruj im ohnivú výrečnosť; a tým, čo ohlasujú tvoje slovo, uštedri hojnosť duchovnej sily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za jubileum:
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si povolal svojho služobníka
Dominika Guzmána
vydať sa s vierou na cestu
ako potulný pútnik a kazateľ milosti.
Pri príležitostislávenia
Jubilea rehole ťa prosíme,
vylej na nás opäť Ducha
vzkrieseného Krista,
aby sme verne a radostne
ohlasovali evanjelium pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:36+01:006. marca 2016|