Formačná téma na február

/, Slovo/Formačná téma na február

Homília Svätého Otca Františka na sv. omši na záver jubilejného roka Rehole kazateľov: Ohlasovanie evanjelia v prostredí „tekutej spoločnosti“

Téma slávenia: Dnes vzdávame vďaku Otcovi za dielo, ktoré sv. Dominik, plný Kristovho svetla a soli vykonal pred osemsto rokmi; za dielo v službe Evanjeliu, ohlasovanému slovom a životom; za dielo, ktoré s milosťou Ducha Svätého zaistilo, že sa toľkým mužom a ženám dostala pomoc, aby sa neroztratili uprostred „karnevalu“ svetáckej kuriozity, ale naopak pocítili chuť zdravej náuky, chuť Evanjelia, a stali sa raz aj oni svetlom a soľou, kreatívnymi tvorcami dobrých skutkov.

Biblický text: Mt 5,13-19; 2 Tim 4,1-8

HOMÍLIA SVATÉHO OTCA FRANTIŠKA PRI SVATEJ OMŠI NA ZÁVER JUBILEJNÉHO ROKA REHOLE KAZATEĽOV – str. 3-4.

Homília Svätého Otca Františka pri svätej omši na záver Jubilejného roka Rehole kazateľov

pri 800-ročnici založenia rehole, ktorú slávil dňa 21. januára 2017 v Lateránskej bazilike v Ríme.

Dnešné Božie slovo nám predkladá dva opačné ľudské scenáre: na jednej strane „karneval“ svetáckej kuriozity, na druhej strane oslavu Otca cez dobré skutky. A náš život sa pohybuje vždy medzi týmito dvoma scenármi.

Vskutku, tieto prináležia každej dobe, ako to ukazujú slová sv. Pavla adresované Timotejovi (porov. 2 Tim 4,1-5). A aj sv. Dominik a jeho prví bratia, je tomu už osemsto rokov, sa pohybovali medzi týmito dvoma scenármi.

Pavol varuje Timoteja, že bude musieť ohlasovať Evanjelium v prostredí, kde ľudia hľadajú stále nových „učiteľov“, „bájky“, odlišné náuky, ideológie… prurientes auribus – „aby im šteklili uši“ (2 Tim 4,3).

Je to karneval svetáckej kuriozity, zvádzania. Preto apoštol inštruuje svojho žiaka používajúc aj silné slová: „naliehaj“, „usvedčuj“, „karhaj“, „povzbudzuj“, a potom „bdej“, „znášaj útrapy“ (2 Tim 4,2.5).

Je zaujímavé vidieť ako už vtedy, pred dvoma tisícročiami, boli apoštoli Evanjelia konfrontovaní s týmto scenárom, ktorý sa v našich dňoch veľmi rozvinul a globalizoval z dôvodu zvádzania subjektivistického relativizmu.

Tendencia hľadania toho, čo je nové, vlastná ľudskej bytosti, nachádza ideálne prostredie v spoločnosti vonkajškového imidžu, v konzume, v ktorom sa často recyklujú staré veci, ale dôležité je dať im výzor nových, príťažlivých, šteklivých.

Aj pravda sa dofarbuje. Pohybujeme sa v takzvanej „tekutej spoločnosti“, bez pevných bodov, vysadenej z pántov, rozskrutkovanej, pozbavenej pevných a stálych referencií; v kultúre efemérnej prchavosti, kultúre „použi a odhoď“.

Zoči-voči tomuto svetskému „karnevalu“ sa jasne vyníma opačný scenár, ktorý nachádzame v Ježišových slovách, ktoré sme práve počuli: aby „oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16).

A ako sa udeje tento prechod od pseudo-slávnostnej povrchnosti k oslavovaniu, ktoré je opravdivým sviatkom? Udeje sa to vďaka dobrým skutkom tých, ktorí, keď sa stali Ježišovými učeníkmi, stali sa „soľou“ a „svetlom“.

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi“, – hovorí Ježiš – „aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 5,16).

Uprostred „karnevalu“ včerajšia i dneška, toto je odpoveď Ježiša a Cirkvi, toto je pevná opora uprostred „tekutého“ prostredia: dobré skutky, ktoré môžeme konať vďaka Kristovi a jeho Svätému Duchu, a ktoré dávajú v srdci zrod vďake voči Bohu Otcovi, chvále, alebo aspoň žasnutiu a otázke: „prečo?“, „prečo sa táto osoba správa takto?“ Čiže, znepokojeniu sveta pred svedectvom Evanjelia.

Ale aby nastalo toto „zalomcovanie“, je potrebné, aby soľ nestratila chuť a svetlo sa neschovávalo (porov. Mt 5,13-15).

Ježiš to hovorí veľmi jasne: ak soľ stratí chuť, neslúži viac na nič. Beda soli, ktorá stráca chuť! Beda takej Cirkvi, ktorá stráca chuť! Beda takému kňazovi, zasvätenému, kongregácii, ktorá stráca chuť!

Dnes vzdávame vďaku Otcovi za dielo, ktoré sv. Dominik, plný Kristovho svetla a soli vykonal pred osemsto rokmi; za dielo v službe Evanjeliu, ohlasovanému slovom a životom; za dielo, ktoré s milosťou Ducha Svätého zaistilo, že sa toľkým mužom a ženám dostala pomoc, aby sa neroztratili uprostred „karnevalu“ svetáckej kuriozity, ale naopak pocítili chuť zdravej náuky, chuť Evanjelia, a stali sa raz aj oni svetlom a soľou, kreatívnymi tvorcami dobrých skutkov… a pravými bratmi a sestrami, čo oslavujú Boha a učia oslavovať Boha dobrými skutkami života.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

Modlitba: Sestry a bratia, obráťme sa v modlitbe na Všemohúceho Boha v duchu životného postoja sv. Otca Dominika, ktorý hovoril s Bohom o ľuďoch alebo o Bohu s ľuďmi. Deväť spôsobov jeho modlitby nám ukazuje miesto modlitby v živote nášho zakladateľa, ale tiež jeho vzťah k Najsvätejšej Trojici,  keď sa v Duchu Svätom obracia skrze Ježiša Krista Ukrižovaného, jediného prostredníka, k nebeskému Otcovi, aby prosil za svoje sestry a svojich bratov.

Všemohúci a milosrdný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, vzdávame ti vďaky za dar života a charizmy, v ktorej si nás povolal na príhovor sv. Dominika do spoločenstva svätého kázania, do Rehole bratov kazateľov, ktorá bola od počiatku, ešte pred vlastným vznikom, podporovaná modlitbou sestier, ktoré poznali význam a zmysel celého úsilia sv. Dominika. Ďakujeme ti, že môžeme žiť a pracovať v spoločenstve sestier a bratov, ktorí pri tejto príležitosti nazerajú na lásku, milosrdenstvo a veľkorysosť tvojich darov, ktorými si nás obdaril. Toto spoločenstvo je tvorené státisícovými zástupmi mužov a žien, kňazov, bratov laikov, kontemplatívnych sestier, ale tiež i kongregačných sestier, ktoré sa podieľali rovnakým dielom na spásonosnej činnosti našej rehole. Títo naši bratia a sestry ukázali, že naša rehoľa v duchu antifóny: “In medio Ecclesiae”, teda uprostred cirkvi, pracuje pre jej rozvoj, t.j. pre rozvoj človeka, jeho dôstojnosť, vzdelanie, slobodu, v zodpovednosti za prítomnosť i budúcnosť. Dovolávame sa teda veľkého zástupu našich svätcov: sv. Dominika, sv. Tomáša Akvinského, sv. Kataríny Sienskej a iných. Ty ich všetkých poznáš, ty poznáš aj tých, ktorí zatiaľ v tomto zozname z rôznych dôvodov nie sú. Ako brat Las Casas, bojovník za spravodlivosť a slobodu človeka, či veľký obnoviteľ našej rehole otec Lacordaire, či bl. Hyacint Cormier.  Nový svet má svojich orodovníkov vo sv. Ružene z Limy, či Martinovi de Porres. Prijmi teda milosrdný Bože vďaku za tieto obdivuhodné sestry a bratov, ktorí vynikali obetavou láskou, neúnavnou túžbou po štúdiu a službou človeku. Ďakujeme ti tiež za to, že v našom spoločenstve je súčasťou našej identity štúdium a poznávanie Božieho Slova. Je prioritou, ktorú nám odkázal sv. Patriarcha Dominik. Bez pokrmu Božieho Slova a svedectva tradície v reflexii každej generácie nie je možné tvoriť teológiu a byť hlásateľom svätého kázania, Evanjelia, ktoré je dobrou, krásnou a oslobodzujúcou zvesťou pre človeka každého kontinentu, každej kultúry a civilizácie, každej generácie. Pohľad do minulosti, ale i reflexia súčasnosti nás vedú k prosbe o tvoje milosrdenstvo za osobné zlyhanie bratov a sestier, ale tiež i za zanedbávanie opravdivého štúdia a hájenia pravdy Evanjelia, ktoré predpokladá slobodné rozhodnutie človeka v duchu priateľstva a lásky. Vyznávame, že sme mnohokrát siahli po prostriedkoch, ktoré nemajú veľa spoločného s duchom Evanjelia. Nech už to bola určitá forma násilia či manipulácie, alebo propagandy. Naša nevernosť evanjeliovým sľubom, ktoré sme skladali do rúk Dominikových nástupcov, ako aj nevernosť princípom našich Konštitúcií nás nielen zahanbujú, ale vytvárajú aj podiel na pohoršení, ktoré sme spôsobili bratom a sestrám, čím sme poškodili nielen povesť rehole, ale aj cirkvi. Prosíme o tvoje milosrdenstvo a milosrdenstvo bratov, tak ako vtedy, keď sme v prostrácii ležali tvárou v tvár zemi, a pri prijímaní habitu sv. Dominika žiadali o Božie milosrdenstvo. Bratia a sestry, a vy, ktorí vytvárate toto spoločenstvo osemsto rokov života a práce našej rehole: Bože buď milostivý nám hriešnikom.

Rok osemstého výročia založenia našej rehole pápežom Honóriom III. nás spojil tiež s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František, nástupca tvojho apoštola sv. Petra.

To je veľká nádej i pre nás, Všemohúci a milosrdný Bože, Stvoriteľ sveta, náš Vykupiteľ a Posväcovateľ, aby sme v radostnej nádeji hľadeli do budúcnosti s vedomím tvojho vyznania lásky k nám, že na nás nezabudneš. Hovoríš k nám ako ku svojim deťom, vyhlasuješ, že si našim Otcom a že ako matka sa staráš o svoje deti. Dokonca, aj keby naši rodičia na nás zabudli, ty nás neopustíš.

Ďakujeme ti Pane a prosíme o orodovanie vás, svätí našej rehole, statočné sestry a statoční bratia. Dovolávame sa lásky a odkazu nášho zakladateľa sv. Otca Dominika s vedomím, že láska nemôže byť tam, kde nie je sloboda, kde nie je statočnosť , kde nie je zodpovednosť. Amen.

(Modlitba pri zahájení celosvetového kongresu Rehole kazateľov, k osemstému výročiu založenia rehole, upravená)

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:22+02:001. februára 2017|