Téma na november

//Téma na november

Akty generálnej kapituly Rehole bratov kazateľov slávenej v Bologni od 16. júla do 4. augusta 2016

Téma slávenia: Svätý Dominik vyslal svojich bratov, aby študovali, kázali a zakladali konventy, a pritom mal k svojim bratom veľkú dôveru. Tieto úlohy nám hovoria, že komunitný život, štúdium a kázanie sú pre našu identitu základnými prvkami.

Biblický text: Lk 10,1-20

Text na reflexiu: AGK Bologna 2016, Prológ 1-14.

Prológ

Poslaní kázať milosť a milosrdenstvo

 1. Generálnou kapitulou v Bologni vstupujeme do novej etapy na našej ceste putujúceho kázania. Rokovania kapituly sme začali stretnutím s mladými bratmi a sestrami vo formácii, ktorí konali púť „po stopách svätého Dominika“ v rámci 800. výročia potvrdenia rehole. Toto stretnutie nás povzbudilo a oslovilo. Spolu s nimi sa chceme obnoviť a nájsť nový elán na mieste, kde sa náš otec Dominik narodil k večnému životu. Prosíme ho, aby nás sprevádzal v tejto úlohe a aby tak splnil sľub, ktorý dal, „že bude svojim bratom užitočnejší“.
 2. Prozreteľný súbeh výročia rehole a mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva pre nás predstavuje príležitosť premýšľať v novom svetle o našom živote a poslaní kazateľov. Sme dominikáni z Božej milosti. Na počiatku tejto cesty sme dostali otázku: „Čo si žiadaš?“ a odpovedali sme: „Milosrdenstvo Božie a vaše.“ V tomto momente sme začali svoj dominikánsky život naplnený Božou dobrotou a vykonávame službu Slova ako prejav misericordiae veritatis – milosrdenstva pravdy (AGK Providence 107). Emeritný pápež  Benedikt XVI. Nám pripomína, že „žiadna činnosť nie je prospešnejšia blížnemu, teda láskyplnejšia, ako lámať chlieb Božieho slova, umožňovať blížnemu účasť na radostnej zvesti evanjelia a privádzať ho k vzťahu s Bohom“ (Posolstvo k pôstnej dobe 2013, 3).
 3. Služba Slova je totiž úkonom lásky, milosrdenstva a štedrosti, ktorá nás pobáda k deleniu sa o náš najväčší poklad, Slovo, ktoré sa stalo telom. Skutočne, „najväčším skutkom lásky je evanjelizácia“. Kázanie alebo vyučovanie, živené vytrvalým štúdiom, je odôvodnene považované za skutok lásky a výraz nášho dominikánskeho prorockého poslania. Okrem toho skutky telesného a duchovného milosrdenstva sú kázaním, pretože hlásajú milosrdnú Božiu lásku.
 4. Od počiatku plnila rehoľa túto službu, ktorá nebola v žiadnom ohľade inou službou, než k akej sme volaní dnes: „sme poslaní hlásať evanjelium“. Predchádzajúca generálna kapitula presne ukázala, aké kroky nám pomôžu, aby sme sa obnovili (porov. AGK Trogir 50-51).
 5. V Bologni sme si pripomenuli to, na čo bolo poukázané v Trogire, a uvedomili sme si, že kázanie rehole je ovplyvnené niektorými základnými kľúčovými hodnotami, ktoré podporujú naše povolanie, dávajú zmysel nášmu životu, podnecujú naše poslanie a pobádajú nás, aby sme sa delili o evanjelium s trpiacim svetom. Tieto kľúčové hodnoty sú zdôraznené v Lukášovom evanjeliu (10, 1-20), keď sú učeníci poslaní kázať a keď vidia, kto ich posiela, ako ich posiela, s akým cieľom ich posiela, kam ich posiela a aké ovocie má priniesť ich poslanie.

„Pán určil ďalších sedemdesiatdva“

 1. Kto ich posiela? Potom, čo zhromaždil dvanástich a poslal ich kázať Božie kráľovstvo, Pán určil ďalších sedemdesiatdva učeníkov, aby sa venovali tomu istému poslaniu. Teraz posiela celú dominikánsku rodinu hlásať radostnú zvesť ako svedkov tohto kráľovstva a dáva nám podiel na apoštolskom poslaní. Sme poslaní kázať evanjelium so stále novou vitalitou mužom a ženám našej doby.
 2. Naše poslanie sa opiera o dôveru, ktorú Boh vložil do Rehole kazateľov. Táto trvalá dôvera nás v každom momente dejín obnovuje vnútri cirkvi a posilňuje náš priateľský vzťah s Pánom; požaduje od nás vernosť v naslúchaní Slovu; ale tiež vyžaduje dôveryplné stretávanie sa so svetom,  zodpovednosť a nasadenie v situáciách, kedy sú ľudia najviac zraniteľní. Práve takto nároky priateľstva obnovujú v kazateľoch milosti rozhovoru so svetom.
 3. Priateľský rozhovor s Bohom a so svetom otvára možnosť pre pozitívnejšie kázanie a odhaľuje Božiu milosť vo všetkých ľuďoch, ktorí nás obklopujú; opiera sa skôr o možnosti ľudského bytia než o jeho obmedzenia; oceňuje ľudskú schopnosť dobra a zmierenia; a predovšetkým vyjadruje istú súčinnosť medzi Bohom a kazateľom.
 4. Svätý Dominik vyslal svojich bratov, aby študovali, kázali a zakladali konventy, a pritom mal k svojim bratom veľkú dôveru. Tieto úlohy nám hovoria, že komunitný život, štúdium a kázanie sú pre našu identitu základnými prvkami. Spoločne kážeme, keď sa spoločne modlíme, keď spoločne rastieme vo svojom bratstve a keď spoločne študujeme Slovo.
 5. Úlohou rehole dnes je obnoviť poslušnosť Bohu a jeho Slovu, ktoré sa vteľuje do sveta. Aby bola táto obnova autentická, musíme počúvať úpenlivému volaniu ľudstva. Takto naše kázanie nebude vychádzať z nás samých, ale z Boha, ktorý hovorí k svojmu ľudu.

„Poslal ich po dvoch“

 1. Ako sú poslaní? Pán nás, podobne ako tých ostatných sedemdesiatdva učeníkov, posiela po dvoch. Sprevádza nás, ako sprevádzal učeníkov, ktorí išli do Emáuz. Sme posielaní ako komunita a zdieľame Dominikovo poslanie s nespočetným zástupom bratov a sestier, ktorí v priebehu storočí prijali putujúce kázanie a prechádzali krajinami a kontinentmi. Sme posielaní po dvoch k rovnakému poslaniu a na základe rovnakej profesie, niektorí vo svojom všeobecnom kňazstve a iný v služobnom kňazstve.
 2. Boli sme vyslaní ako bratia, aby sme vytvárali komunity. Bratský a kontemplatívny život je súčasťou nášho poslania. Svedectvo života v spoločenstve je pre dominikána niečím, čo sa síce môže dariť len s ťažkosťami, ale tiež niečím, čo prináša uspokojenie pre nás a povzbudenie pre ostatných. Bratský život je konštitutívnym prvkom identity kazateľa. Jednomyseľnosť srdca a ducha je výrečnou formou kázania, pretože činí poslanie dôveryhodným. Ako by sme mohli kázať Božiu lásku bez toho, aby sme vytvárali komunitu so svojimi bratmi? Pretože práve v komunite rastieme a dozrievame v láske. To je dôvod, prečo sa dominikánska komunita nazýva svätým kázaním.
 3. Skôr ako ich poslal po dvoch (Lk 10), poslal Ježiš dvanástich, aby hlásali Kráľovstvo a prinášali spásu (Lk 9). Poslaných môže byť rôzny počet, a dokonca i skutočnosti, do ktorých sú poslaní, sa môžu meniť, ale to nič nemení na poslní kázať v láske (Ef 4, 15). Od nás to vyžaduje, aby sme svoj jazyk prispôsobili odovzdávaniu Slova v dialógu s rôznymi národmi a kultúrami a aby sme obnovili svoje štruktúry a mohli tak žiť v súčasnom svete uprostred meniacich sa podmienok.
 4. Od začiatku bola rehoľa chápaná ako rodina a takto máme i dnes napĺňať úlohu kázať s podporou modlitieb našich mníšok, sprevádzaní sestrami činného života, v spolupráci s kňazskými i laickými bratstvami a sekulárnymi inštitútmi a podnecovaní členmi hnutia dominikánskej mládeže. Aby sme znovu upevnili naše spoločenstvo, načúvali sme počas kapituly očakávaniam a výzvam rôznych vetiev našej rodiny. Spoločne sme tvorivo hľadali, ako odpovedať na naše povolanie.

„Uzdravujte chorých a hovorte: Božie kráľovstvo je blízko“

 1. Prečo ich poslal? Ježiš vyslal svojich učeníkov k ľuďom s poukázaním na ich vzájomnú závislosť: povedal im: „jedzte, čo vám dajú“. My kazatelia sme poslaní deliť sa o chlieb Slova a máme byť pripravení prijímať, čo nám ľudia môžu dať; živiť Slovom a byť živení tými, ktorým slúžime. Tento Ježišov príkaz vyjadruje krehkosť. V tom spočíva paradox kazateľa, ktorý zakúša na jednej strane silu slova života, ktorých uzdravuje a dvíha, a na druhej strane krehkosť prostriedkov, ktorými disponuje v slabosti svojej existencie pri hlásaní, keď dokonca závisí na dobrotivosti tých, ktorí ho prijímajú. V tejto zraniteľnosti získava kazateľ skúsenosť dôvery, ktorá vedie k odvahe rozsievača Slova. Mystika kazateľa je mystikou rozsievača. Rozsieva a stará sa o to, čo zasial. Klíčenie, rast a úroda závisí na Pána žatvy a pre kazateľov sú tajomstvami, ktoré ho privádzajú k údivu.
 2. Na druhom mieste, Ježiš žije a delí sa so svojimi učeníkmi a potom ich posiela hlásať, čo s ním prežili a zdieľali, totiž Kráľovstvo. Tým, že sme volaní kázať, sme pozvaní, aby sme s ním žili, aby sme hlásali Slovo a aby sme konali tie skutky, ktoré robil on. Contemplari – kontemplovať a aliis tradere – odovzdávať iným, sú dva póly nášho života. Hlásanie blízkosti Božieho kráľovstva a uzdravovanie chorých nás približuje k miestam, kde je narušená harmónia ľudského bytia a našich spoločností. Tam, kde sú chudobní a najmenší, tam je Boh. Jeho prítomnosť bráni, aby sa na nich zabúdalo a aby boli opomínaní. Kazateľ, ktorý je znamením nádeje a Božej dobroty, by tam mal byť, aby sprítomňoval Boha. V každom tomto maličkom je prítomný sám Kristus. Jeho telo sa znovu stáva viditeľným, aby sme ho rozpoznali, dotýkali sa ho a so starostlivosťou mu pomáhali (porov. Misericordiae Vultus, 15).

Modlitba: Bože, Otec milosrdenstva, ty si povolal svojho služobníka Dominika Guzmána vydať sa s vierou na cestu ako potulný pútnik a kazateľ milosti. Pri príležitosti slávenia Jubilea rehole ťa prosíme, vylej na nás opäť Ducha vzkrieseného Krista, aby sme verne a radostne ohlasovali evanjelium pokoja.

Na stiahnutie: AGK Bologna 2016

Modlitba za jubileum:
Bože, Otec milosrdenstva,
ty si povolal svojho služobníka
Dominika Guzmána
vydať sa s vierou na cestu
ako potulný pútnik a kazateľ milosti.
Pri príležitostislávenia
Jubilea rehole ťa prosíme,
vylej na nás opäť Ducha
vzkrieseného Krista,
aby sme verne a radostne
ohlasovali evanjelium pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.

Téma na marec: Someliéri Božieho vína

Téma slávenia: Dominikánsky duchovný život učí upierať svoj zrak predovšetkým na Boha. Prvou úlohou duchovného života je naplniť rozum a srdce Bohom, a to je ovocie štúdia a modlitby. Miesto toho, aby sme začínali duchovný život namáhavým a zdĺhavým [...]

Téma na január: Z jedného kusa kameňa

Téma slávenia: Pri hľadaní jednoty života nejde len o vyváženie a usporiadanie vonkajších skutočností. Jednota je skôr umením konaným s pomocnou rukou Umelca, vytváranie harmónie tým, že prechádzame z množstva „staráš sa o mnohé veci“ do jedného „iba jedno je [...]

Téma na november: Boží chrbát

Téma slávenia: Namiesto spirituality príliš zamestnanej vlastným pokrokom, sme volaní k spiritualite, ktorá nás učí sledovať Kristove stopy, vidieť „Boží chrbát“, a ktorá nás privádza k Božej tvári. Sme ňou ťahaní podobne, ako nevesta z [...]

2019-04-02T23:19:28+02:006. novembra 2016|