🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Milí priatelia, na konci adventu sa nám končí ďalší kazateľský cyklus, ktorý bol tentoraz venovaný Cirkvi. Sestry dominikánky, bratia dominikáni, no najmä mnohí mladí sa v ňom podelili o svoje postrehy, myšlienky, nápady, pričom sa opierali o texty Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Ak ste si ich kázne zatiaľ neprečítali či nevypočuli, napravte to čo najskôr. Neoľutujete! Môžu vám poslúžiť aj ako duchovná príprava na blížiace sa vianočné sviatky. Čo môžem k tým mnohým nádherným a povzbudivým slovám dodať? Hádam len jednu krátku myšlienku s vianočným nádychom.

Viera nie je ľudský výmysel. Jeden z hlavných rozdielov medzi akoukoľvek filozofiou a vierou, ako na to upozorňuje emeritným pápež Benedikt XVI., je ten, že vo filozofii myšlienka predchádza slovočlovek najprv premýšľa, potom svoju myšlienku vyjadrí slovom. No vo viere má s(S)lovo prednosť pred myšlienkou! Viera prijíma slovo, ktoré bolo zjavené Bohom či odovzdané ohľasovateľom Dobrej zvesti, a premýšľa nad ním. Slovo nie je ľuďmi vymyslené. Slovo je ľuďmi myslené! Viera nevymýšľa nové slová Zjavenia, viera nanovo nad slovami Zjavenia premýšľa.

Tento primát slova nad myšlienkou však znamená, že viera je od počiatku zameraná na spoločenstvo. Slovo totiž musí byť najprv niekým vyslovené, aby následne mohlo byť niekým iným prijaté a myslené. Nedá sa veriť inak ako v spoločenstve. Naznačuje to aj samotný krst, prvá sviatosť, ktorý v sebe ukrýva nie monológ, ale dialóg: „Veríš? Verím! Viera je tak povolaním k spoločenstvu, ktoré je zjednotené prijatým s(S)lovom. Slovom z neba, ktoré rozpovedalo ten najdôležitejší príbeh pre zem: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16). Slovo tak žije v Cirkvi a Cirkev žije zo Slova, ktoré túži byť ohlasované ľudskými slovami a žité ľudskými príbehmi.

Slovo a jeho príbeh však nie je žiaden spam, akási nevyžiadaná pošta alebo akási odpoveď na otázky, na ktoré sa nikto nepýta. Práve naopak! Slovo a jeho príbeh je tá najkrajšia pošta, aká bola kedy doručená, tá najpravdivejšia odpoveď na otázky, ktoré si každý hľadajúci človek kladie. Slovo nespamuje človeka, Slovo vzpriamuje a pozdvihuje človeka.

Milí priatelia! Nemyslime a nežime tak, ako keby bolo posolstvo Vianoc akousi nevyžiadanou poštou. Vianoce nie sú spam. Vianoce sú časom doručenia tej najkrajšej pošty pre človeka: Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám… narodil Spasiteľ, Kristus Pán (Lk 2, 10 11). Nech sa teda príbeh Slova zrkadlí v každodennom príbehu našich slov a skutkov. Požehnané Vianoce!

fr. Alan Ján Dely OP