fr. Mannes Stanislav Marušák OP
– prior konventu, výpomocný duchovný Farnosti Bratislava-Kalvária, promótor Laických bratstiev sv. Dominika na Slovensku, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava III.

fr. Gabriel Peter Hunčaga OP
– supprior, kaplán Farnosti Bratislava-Kalvária, odborný asistent Katedry biblických a historických vied Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, člen Rady Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum v Ríme.

fr. Česlav Peter Šajda OP
– rehoľný kňaz Farnosti Bratislava-Kalvária, vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV v Bratislave, profesor na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

fr. Dominik Roman Letz OP
– kaplán farnosti Bratislava-Kalvária, vedecký pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave, správca Vydavateľstva Dominikáni

fr. Andrej Peter Visokai OP
– kaplán Farnosti Bratislava-Kalvária, syndik konventu, sacrista major, asistent Bratstva laikov sv. Dominika Bratislava I. a Skalica, apoštolát prostredníctvom fotocitátov

kontakt: Andrej.petervisokai@gmail.com

fr. Oskar Jozef Vaľko OP
– administrátor Farnosti Bratislava-Kalvária

Extra conventum:

fr. Pius Jaroslav Majerovič OP
– nemocničný kaplán pre Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb a Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave, asistent LBSD Bratislava II., spovedník sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej a sestier Božského Vykupiteľa v Bratislave.