Kňazi:

Fr. Damián Juraj MAČURA OP
– provinciál

Fr. Lukáš Milan ŽILÁK OP
– prior konventu, sekretár provinciála, hlavný koordinátor ADOM, správca PUSTÉHO DVORA

Fr. Šimon Ján TYROL OP
– supprior, správca farnosti Zvolen-Západ

Fr. Irenej Maroš FINTOR OP
– socius provinciála, syndik provincie, liturg konventu

Fr. Reginald Adrian SLAVKOVSKÝ OP
– magister novicov, docent Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Fr. Mannes Stanislav MARUŠÁK OP
– promótor pre dominikánskych laikov, kaplán farnosti

Fr. Matej Juraj ŠULIK OP
– promótor pre povolania, syndik konventu, kaplán farnosti

Fr. Akvinas Juraj GABURA OP
– senior, v starostlivosti sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej

Fr. Rajmund Jozef KLEPANEC OP
– senior, duchovný správca Geriatrického oddelenia Nemocnice Zvolen

Fr. Albert Milan BAK OP
– senior, výpomocný duchovný

Bratia vo formácii:

Fr. Joachim Martin HARAZIN OP
– študent teológie v Olomouci

Zodpovedný za kontakt so záujemcami o rehoľu:

Fr. Matej Juraj ŠULIK OP