ČO JE LETNÁ TOMISTICKÁ ŠKOLA (LTŠ)?

Týždňové podujatie organizované Rehoľou dominikánov, ktoré sa zvyčajne koná v druhej polovici augusta v Kontemplatívnom centre Pustý Dvor pri Ábelovej. Je to škola určená pre tých, ktorí túžia hlbšie spoznať učenie jedného z najväčších teológov všetkých čias – svätého Tomáša Akvinského (1225 – 1274). Jej cieľom nie je bezduchý návrat do niekoľko stáročnej minulosti a bezhlavé vŕtanie sa v náuke tohto stredovekého učiteľa či v následnej tomistickej tradícii. Cieľom LTŠ je spoznávať krásu a hĺbku živej katolíckej viery a hľadať odpovede na otázky, problémy a pochybnosti súčasného (nielen) veriaceho človeka. Učenie Anjelského učiteľa, ktoré vychádza z Písma a opiera sa o náuku cirkevných Otcov, je tým prostriedkom, tou pomyselnou lampou, ktorá nám osvetľuje najhlbšie zákutia nielen mystéria viery, ale aj mystéria človeka. Spoznať a milovať viac Boha, spoznať a milovať viac človeka. O tom je každoročná LTŠ.

O ČOM BUDE TOHTOROČNÁ LETNÁ TOMISTICKÁ ŠKOLA?

Viera nie je módnym doplnkom, ktorý človek podľa potreby použije a odloží. Viera je životodarným spojivom medzi človekom a Bohom, oživujúcim putom, pomocou ktorého človek rastie v láske a rozvíja sa ako osobnosť. Viera nehatí človeka, viera podnecuje jeho  komplexný rozvoj. Človek napomáha tomuto rozvoju budovaním čností, Boh svojimi milosťami, ktoré udeľuje človeku najmä sviatosťami. Krst a birmovanie stoja na začiatku tohto rozvoja; pokánie nás na cestu rozvoja vráti, ak na tejto ceste zablúdime. Toto Božie a ľudské snaženie smeruje k jedinému cieľu: k zjednoteniu duše s Bohom, ktoré je plné dynamizmu lásky. A práve toto zjednotenie bude hlavnou témou 4. ročníka Letnej tomistickej školy v roku, v ktorom si pripomíname 700. výročie kanonizácie sv. Tomáša Akvinského.

PREDSTAVENIE JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

Br. Alan: O začiatku dobrodružstva bez konca. Teológia sviatosti krstu a birmovania

Človek ako telesno-duchovná bytosť celý svoj život hľadá šťastie, ktorého plnosť možno nájsť jedine v Bohu. Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nielenže sprístupnil človeku cestu k Bohu, ale po svojom nanebovstúpení nás aj naďalej sprevádza na našej životnej púti. Ako? Sviatosťami. Sviatosti, v ktorých sa prelína materiálny a duchovný svet, sú pozemskými „smerovníkmi“ na našej ceste k Bohu. Prvými sviatosťami, ktoré stoja na začiatku toho dobrodružstva, sú krst a birmovanie. Ako spolu súvisia krst, birmovanie, šťastie človeka, viera, spoločenstvo, Cirkev? Čo sa skutočne deje pri krste? Čo prehlbuje birmovanie?

Br. Damián: „Rana je vážna… Ale lekár je všemocný“ (sv. Augustín, Sermo 352, 8). Teológia sviatosti zmierenia

Ako sme prišli od odkladania krstu na záver života, aby nám boli odpustené hriechy, až k možnosti pristupovať ku sviatosti zmierenia takmer denne? Je kajúcnosť viac čnosťou, alebo skôr sviatosťou? Aká je vlastne štruktúra sviatosti zmierenia a jej účinky? Tiež si povieme, na čo sa vlastne spovedať kňazovi, keď Boh aj tak pozná všetky naše hriechy. Uvažovanie nad týmito skutočnosťami je otázkou života a smrti. Sv. Tomáš by o tom vedel povedať svoje.

Br. Vavrinec: Poslednýkrát spolu za stolom (Lk 22, 14–38)

Naším cieľom bude hlbšie pochopiť správu, ktorú nám evanjelista sv. Lukáš zanechal svojím prerozprávaním udalostí predchádzajúcich Ježišovo utrpenie a smrť. Medzi jednotlivými evanjeliovými rozprávaniami o poslednej večeri jestvuje súdržnosť, ale tieto rozprávania nie sú identické. Každý z evanjelistov predkladá túto udalosť jemu vlastným spôsobom. Aký je Lukášov spôsob? Čo robí Lukášove rozprávanie iným? To všetko sa pokúsime predstaviť v rámci tohto vstupu.

Br. Samuel: Dokonalé návyky a ľudský rozkvet. Etika cností

„Staň sa, kýmkoľvek len chceš.“ Vždy príťažlivá ponuka pre človeka, ktorého ťaží vlastná minulosť a osobné limity. Naša nová prirodzenosť však predpokladá existenciu tej pôvodnej. Pravidelným vykonávaním zámerných skutkov získavame novú prirodzenosť prostredníctvom našich návykov. Návyk v Tomášovom chápaní predstavuje dispozíciu v duši, ktorá neničí našu slobodu a človek si ju môže podľa vlastného uváženia prispôsobovať a používať. Najväčšia schopnosť človeka spočíva v práci na svojom rozvoji a najdokonalejší spôsob formácie je získavať vládu nad sebou samým.

Sr. Mária: Formovanie cností v praxi. Misia sestier na Ukrajine

Ukrajinu, nášho najväčšieho suseda, poznáme v poslednom čase, žiaľ, najmä v spojení s strašnou vojnou, ktorá tam prebieha. Ale aký je život na Ukrajine v čase mieru? Sr. Mária, ktorá v ukrajinskom Mukačeve a Fridišove pôsobila viac ako 15 rokov, bude hovoriť o svojej skúsenosti s ľuďmi, vierou a pomermi v tejto krajine.

Sr. Blažeja: Land-art zjednotenia

Príroda a umenie. Boh a krása. V nedeľný predvečer budeme mať príležitosť zjednotiť a umelecky spracovať všetko vyslovené a zažité počas celého týždňa.

PROGRAM

KDE:  Kontemplatívne centrum Pustý Dvor – Ábelová

KEDY:  21. – 27. august 2023

KTO:  starší ako 18 rokov

PRIHLASOVANIE:  do naplnenia ubytovacej kapacity nášho centra – prihlasovací formulár

PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE A STRAVU:

  • 60€ do 31. 5. 2023 na účet SK39 8360 5207 0042 0036 4958 (poznámka pre prijímateľa: „LTS + meno a priezvisko účastníka)
  • 75€ od 1. 6. 2023

KONTAKT:  opmladez.sk@gmail.com